2013. április 30., kedd

Lehet-e az Úr megváltott gyermeke öngyilkos???

A címben megfogalmazott kérdésre a múltban egyértelmű volt a keresztyének válasza. Azonban a posztmodern kor némely esetben még a saját magukat elkötelezett keresztyéneknek vallókra is olyan hatást gyakorol, hogy már nem tudnak vagy nem mernek válaszolni erre a kérdésre. Miért? Azért mert már nem a Biblia az egyedüli mérce számukra, hanem "felvilágosodott", "megvilágosodott"(szerintem inkább elvilágiasodott) emberként gondolkodnak az életről, halálról, megváltásról. Ne feledjük: A posztmodern kor azt sugallja hogy minden relatív, az ember az isten. Minden az emberért van. Te vagy a középpontban. Jézus is a te kedveded keresi. Stb.stb.stb... Ezért van olyan nagy sikere az emberi igényeknek és világi kívánságoknak, kényelemnek megágyazó, klubszerűen működő "gyülekezeteknek"(közösségeknek). Az alábbiakban közölt írást egyik, testvérem, jó barátom alkotta meg és azokért közlöm, akik nem csak a "divatos", "fő áramlatra" akarnak hagyatkozni teológiai látásuk, világképük kialakításában...


"Öngyilkosság a Biblia tanításának fényében 

 I. Az érvényes parancs: ne ölj! 

    a.) Induljunk el abból a régi igazságból, hogy az élet Isten ajándéka. Ő teremtette az emberi fajt, Ő lehelt lelket Ádámba, Évába és szintén Ő adta ki a parancsot, hogy az ember szaporodjon a földön. Isten akaratának megfelelően az emberi faj szaporodni kezdett, utódokat nemzett egyik generáció a másik után. Az életet ma is Isten ajándékának kell, hogy tekintsük, amikor a biológia tudománya révén egyre többet tudunk a fizikai élet keletkezéséről. Viszont annál csodálatosabb, ahogyan Isten minden embert egyedivé alkot és e világra küld. A bennünk lévő lélek egyedi és megismételhetetlen. „Bizony te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. Formám nem volt rejtve előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam, mintegy a föld mélyében. Szemed látta alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind le voltak írva, és a napok, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük” (Zsolt 139,13-16). És akkor még hozzá tehetjük, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. Benne a lélek közvetlenül Istené, míg teste a föld porából lett formálva. 
    b.) Isten azonban az életnek nemcsak forrása, hanem tulajdonosa is. Teremtői és uralkodói minőségében jogot formál az ember életére. Például Jób 41,11-ben olvassuk: „Ki az, aki előbb adott nekem, hogy azt visszafizessem? Mind enyém, ami az ég alatt van!” Ez nemcsak a léviatánra vonatkozik, hanem minden élőlényre. A zsoltáros által már sokkal hangsúlyosabban fogalmaz az Úr: „Ismerem a hegyek minden szárnyasát, és minden enyém, ami mozog a földön. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ, és ami azt betölti” (Zsolt 50,10-11). De még ennél is világosabban szól az Úr Ezékiel 18,4-ben: „Íme, minden lélek az enyém. Az atyák lelke ugyanúgy az enyém, mint a fiak lelke.” Ami pedig Istené, az nem az emberé. Az ember nem rendelkezhet önmagával Isten akarata ellenében. Aki ezt teszi, és sajnos a modern világ hemzseg az istentelen és hitetlen emberektől, az valójában meglopja Istent. Isten kezéből lopja el az életét. A szabad világ egyik vívmánya az önrendelkezés joga. Ezt a keresztyének úgy értették, hogy nem uralkodhat egyik ember a másikon, de mindnyájuk felett Isten uralkodik. Tehát Istentől független önrendelkezést nem ismer a Szentírás. Isten az élet tulajdonosa.  
    c.) Ezért nem meglepő, hogy Isten olyan hangsúlyosan tiltotta meg a gyilkosságot: „ne ölj” (2Móz 20,13). Isten ezzel a paranccsal védi az embert az embertől, hiszen a bűnbe esett ember, ahogyan nem átall szembemenni Istennel, úgy nem riad vissza embertársa életének kioltásától sem. Az első esetre nem kellett sokat várni: Káin meggyilkolja ártatlan testvérét, Ábelt. Lámek folytatta. Már az özönvíz előtti időben megtelt a föld erőszakkal (1Móz 6,13). Az özönvíz után így üzent az Úr Nóén keresztül az emberi fajnak: „Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremtette az embert” (1Móz 9,7). Másrészt a hatodik parancsolat Isten jogát is hivatott védeni az emberi élet felett. Ember nem ölhet. De Istennek joga van életet adni és elvenni, bölcs és igazságos tanácsvégzése szerint. „Az Úr öl és elevenít, sírba visz, és visszahoz” (1Sámuel 2,6). Ez összefügg azzal az igazsággal is, hogy az ember vétkezett Isten ellen, amiért halált érdemel (ld. Róm 6,23). Ezért Isten bármikor végrehajthatja jogos ítéletét minden ember felett, kivétel nélkül. De kegyelmében életet akar adni, nem pedig pusztítani. Ezért Krisztus Jézusban kegyelmi ajándéka az örök élet: „és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek”, mondja az Úr Jézus (Jn 10,28). Végül hadd idézem Mózes szavait: „A halandót visszatéríted a porba és azt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai!” (Zsolt 90,3).        
    d.) Ezért a korábbi nemzedékek keresztyénjei – evangéliumiak és történelmi egyházakhoz tartózok – hangsúlyozták az élet szentségét. Az élethez csak Isten nyúlhat. Ezért tartották bűnnek és ítélték el, mint olyat, az öngyilkosságot, hiszen Isten jogkörébe avatkozik be az öngyilkos személy. Saját akarata érvényesítésével szembemegy Isten akaratával. Amint feljebb a 139. Zsoltárból idéztük: az Úr rendelte el és szabta meg az emberek idejét és napjait. De ezt hangsúlyozta Pál apostol is athéni prédikációjában: „Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait” (ApCsel 18,28). A Biblia tanítása szerint tehát egyértelmű, hogy nem tévednek azok, akik az öngyilkosságot bűnnek tekintik. 


II. Bűn és bocsánat az újjászületettek életében 

    a.) Ha az öngyilkosság bűn, akkor rögtön felmerül a sokakat felkavaró és elbizonytalanító kérdés: üdvözülhet-e egy öngyilkos személy? A válasz keresése átvisz minket egy tágabb területre, éspedig a megváltott, újjászületett hívők által elkövetett bűnök témakörébe. Követhetnek-e és követnek-e el bűnöket újjászületett személyek? Ugyanúgy fontos válaszolni a következő kérdésekre is: mi történik az újjászületett személyek bűneivel? Van rá bocsánat? Milyen alapon? És mi történik akkor, ha valakinek nem marad ideje rendezni bűneit?

    b.) Hadd vegyük sorba a kérdéseket. Először is, követhetnek-e és követnek-e el bűnöket újjászületett személyek? Válasz: igen. János apostol szavai nem hagyjanak kétséget efelől: „Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt” (1Jn 1,8-10). Az újjászületett hívő ember tehát képes vétkezni és vétkezik is, még a tapasztalat szerint is. Viszont nem él folyamatosan a bűnben. A bűn nem uralkodik felette, hanem annak csak maradéka található benne. Így kell érteni János következő szavait: „Senki sem cselekszik (folyamatos jelen idő) bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem vétkezhet (folyamatos jelen idő), mert Istentől született” (1Jn 3,9). 

    c.) Második kérdés: mi történik az újjászületett egyének bűneivel? Válasz: van bocsánat rájuk, bizonyos feltételek mellett. János apostol erre is utalt: „ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket.” Tehát az újjászületett ember éppúgy meg kell, hogy vallja és bánja bűnét Isten előtt, mint megtérésekor, amikor Isten örök élettel ajándékozta meg őt Krisztusban. Itt már kimondhatjuk azt, hogy öngyilkos ember nem üdvözülhet, hiszen a testi halál után nincs lehetőség bűnvallásra és bűnbánatra. (Hogy miért nincs bocsánat a halál után, ez külön tanulmányt igényel.) Viszont az öngyilkosság problémáját ezzel még nem oldottuk meg teljesen. A válasz nem fedi le az egész témakört, hiszen hívő emberek, nem is kevesen, jutnak olyan helyzetbe, hogy haláluk előtt nincs idejük egy-egy bűnüket rendezni Istennel és embertársaikkal. A halál olyan hirtelen jöhet, hogy egyszerűen nem marad idejük a bűn rendezésére. Például hívő férj és feleség összevesznek, az egyik kilép a házból és ráesik egy tégla vagy megcsúszik a lépcsőn és belehal. Az ilyen elkárhozott? A válaszadásba ilyenkor más bibliai tanítások is beleszólnak. Először is a bűn mindig jelen van az újjászületett emberben (ld. a fentebbi 1Jn 1,8-at). Ráadásul állandón magunkban hordozzuk óemberünket, akitől csak halálunkkor szabadulunk meg. Bűneinkkel, főleg szívünk láthatatlan bűneivel (irigység, kapzsiság, féltékenység, harag, hiúság, nagyravágyás, stb.) állandó harcban vagyunk. Tehát halálunk pillanatában van bűn bennünk. Akkor hogyan üdvözülünk? Ilyenkor a bibliai válasz az, hogy Jézus Krisztus megfizette az árat választottai összes bűnéért – vagy ahogyan C. H. Spurgeon mondta – a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli bűneikért. Jézus Krisztus engesztelőáldozata az összes bűnünk árát fedezte, különben sosem létezhetne üdvbizonyosság. Akkor mindig rettegnünk kellene, hogy üdvösségünk bármelyik pillanatban elveszíthető, sőt sosem tudnánk, hogy mikor van és mikor nincs üdvösségünk (bővebben erről az 1689-as Baptista Hitvallás üdvbizonyosságról és Krisztus engesztelőáldozatáról szóló fejezetekben lehet olvasni). De hadd álljon itt néhány igevers ennek az igazságnak az alátámasztására: „Most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén (Krisztusról van szó), hogy áldozatával eltörölje a bűnt” (Zsid 9,26); „Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket” (Zsid 10,14). Természetesen ez azokra vonatkozik, akik hitelesen újjászületett hívők és ezt folyamatos lelki gyümölcsökkel igazolják (ld. Róm 8,5-8.12-13). 

    d.) Krisztus engesztelőáldozata révén az újjászületett hívő Isten folyamatos kegyelmének szférájában él. Bár keletkezik még benne bűn, a kegyelem állandó önvizsgálatra, bűnbánatra és ezzel együtt megszentelődésre sarkallja. Erről tesz bizonyságot az Ige is: „Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől” (Róm 8,1-2). Ugyanezt támasztja alá az Efézus 2,5-6: „minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített – kegyelemből van üdvösségetek –, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban.” Az újjászületett személy üdvössége Isten oldaláról nézve már egy lezárt és ezért visszavonhatatlan tény. Ezt támasztja alá a Róma 8,29-30 is: „Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” Ez csak azzal magyarázható, hogy Krisztus összes bűnük árát kifizette, mikor helyettük és értük meghalt a Golgotán (ld. 1Kor 15,3). 

    e.) Tehát nekünk hívőknek ezekre az igazságokra építve lehet üdvbizonyosságunk, azaz üdvösségünk végső elnyeréséről való meggyőződésünk. Ez a szubjektív oldal. De objektív értelemben, Krisztus helyettes engesztelőáldozata fedezte mindazok bűneinek árát, akik hittek, hisznek és ezután hinni fognak Jézus Krisztusban. Ezért nem kárhozik el az újjászületett hívő ember, ha történetesen maradt is még benne bűn halála pillanatában és nem volt lehetősége azt rendeznie. Egyébként ki az, aki tökéletességre jut a földi életben, úgyhogy bűn nélkül távozik el innen? Bűn nélküli élet csak a megdicsőült állapotban lesz. 


III. A keresztyén élet győzelme 

    a.) A kérdés ezek után az, hogy vonatkozhat-e mindez az öngyilkosságot elkövető személyre? Pontosabban a kérdést így kellene megfogalmazni: lehetett-e öngyilkosságot elkövető személy újjászületett és Isten által megdicsőített ember, akire vonatkozik az, hogy Krisztus kifizette összes bűnének árát és ezért örökké az Úrral együtt lesz az Ő országában? A Bibliára alapozó válasz: nem. 

    b.) Először is, a Biblia által megemlített öngyilkos személyek mind negatív, Isten által megvetett egyének voltak. Egyikük az ószövetségi Saul király. A másik az Újszövetség lapjain szereplő Júdás, Üdvözítőnk árulója. Valójában az Újszövetség egyedül Júdást említi, mint aki öngyilkosságot követett el az Úr tanítványai, követői közül. c. Másodszor, Jézus Krisztus feltámadt és ezzel legyőzte a halált (Jel 1,17-18). A diadal elnyelte a halált (1Kor 15,54). Az élet győzött. Krisztus pedig örök életet ajándékoz a benne hívőknek. Azért jött, hogy a halál árnyékának völgyében lakókat kihozza az életre. Pál apostol ezt világosan elmagyarázza az Efézus 2,1-7-ben. Aki Krisztusban új életre támadt fel, azon már nem uralkodik a halál. Testi halála is teljesen más értelmet kap, hiszen az már nem az Istentől való elszakadás jelképe és az örök kárhozatra nyíló ajtó, hanem az Úrhoz való költözés eseménye. Ezért is kívánta Pál apostol, hogy minél hamarabb elköltözzön ebből a testből, azaz meghaljon. De megvárta, míg az Úr szólította haza és nem menekült el a lelki élettel, Krisztus követésével járó nehézségek, harcok és fájdalmak elől (vö. 2Kor 6,1-10; 11,16-32; 12,8-10). 

    d.) Harmadszor, gyakorlati példaként hadd idézzem fel a filippi börtönőr esetét. Látva, hogy a földrengést követően a börtön ajtai nyitva vannak, öngyilkos akar lenni azt gondolva, hogy a foglyok elmenekültek. Erre Pál apostol odakiáltotta neki: „Semmi kárt ne tégy magadban!” (ApCsel 16,28). Világos, hogy ezzel a Biblia elítéli az öngyilkosságot. A pogány börtönőr rögtön megértette, hogy mennyire elveszett állapotban van és ezért első kérdése ez: „mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” Rájött, hogy nem rendelkezik valódi élettel! Az apostol válaszul Jézushoz irányítja őt. 

    e.) Nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusba vetett hit által megyünk át a halálból az életre. „Kegyelemből van üdvösségetek, hit által…” (Ef 2,8). Emberi oldalról nézve pedig ez a hit, ami folyamatos, állandó, kitartó, állhatatos hit kell, hogy legyen, a győzelmünk és végső üdvözülésünk kulcsa. Isten maga őriz minket az üdvösségre – ez kétségtelen – viszont a hitünk állandó elevensége és erősítése által teszi ezt és nem annak ellenében. Figyeljük meg nagyon jól a következő igeverset: „akiket (az újjászületetteket) Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen” (1Péter 1,5). Ezért inti a Zsidókhoz írt levél a meghátrálni készülő keresztyéneket: „Ne dobjátok el hát bizalmatokat (hiteteket), amelynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet” (Zsid 10,35). 

     f.) Pontosan ez a türelem hiányzik az öngyilkosokból, akik nem akarják kivárni Isten idejét. A türelem a hitből táplálkozik, a türelmetlenség pedig a hitetlenség gyümölcse. Aki hisz és bízik, az Isten ígéreteire épít és a szenvedésekben, nehézségekben, próbákban is kitart, hiszen a Szentlélek támogatását élvezi. Aki türelmetlenül eldobja önmagától az életét, hitetlenül viszonyul az olyan isteni ígérethez, mint például: „Nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni” (1Kor 10,13). Az öngyilkos magatartás tehát a hitetlenség kifejeződése. Viszont a Krisztusban élő hitre ébresztett ember nem veszítheti el bizalmát, mert Krisztus őrködik felette (ld. Róm 8,34-36). Pál így vall: „Teérted gyilkoltatunk mindennap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.” A legnagyobb kínok és szenvedések sem indokolhatják az öngyilkos magatartást. A mennyei Atya jósága elleni vád az, ha valaki zúgolódik sorsa ellen. Az öngyilkos személy sehogy sem fér bele abba az embercsoportba, amelyet a Zsidók 10,39 említ: „mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” Sajnos az öngyilkos személy meghátrált… 

IV. Konklúzió 

    a.) Az öngyilkos személy pontosan hitetlenségéről tesz bizonyságot és Isten ellen lázad, Aki bölcsen és jóindulattal rendelte el és szabta meg a próbákat, a szenvedéseket életünkben. „Akik pedig Istent szeretik, azoknak minden javukra van” (Róm 8,28), még a sok szenvedés is. Egyébként Jézus Krisztus világosan megmondta, hogy tanítványainak sorsa nem lesz különb Mesterükénél. Ezért a hívő élet maga a szenvedés útja. 

    b.) Sajnos a modern szekularizált világban az élvezetes jólétnek, a pszichológiának és a jóléti evangéliumnak köszönhetően egyre kevesebben értik és fogadják el a szenvedést saját életükben. Már a hívő emberek is reflexszerűen isteni csapásnak tartják, ha veszteség és szenvedés éri őket. Nem csoda hát, ha öngyilkosság hírét hallva ösztönösen áldozatnak és nem vétkesnek tartják az elkövetőt és annak felmentése mellett igyekeznek érvelni. Ez egy hamis együttérzés! Természetesen az Úr gyermekeiként nem akarunk érzéketlenül és a hátramaradtak fájdalmát növelve nyilatkozni az öngyilkosságról, de nem is engedhetjük meg, hogy a feltámadt Krisztus tündöklő győzelmét beárnyékolja a korszellem istentelen gondolkodása. 

    c.) Semmi áron nem akarjuk a hitben erőtlenekkel, a lelki harcban megfáradtakkal azt sejtetni vagy elhitetni, hogy az öngyilkosság extrém esetben mégis megoldás. A Szentírás más megoldást ismer: „Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézs 40,30-31). Egy régi hívő ének refrénje így szól: „hit által, hit által, hit által győzni fogsz, te magasztos új erő, világot leküzdő!” 

    d.) A hívők közösségének hadd szóljon a következő Ige: „Azért a lankadt kezeket és megroggyant térdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon” (Zsid 12,12). Amikor Isten gyermekeinek közössége győzelmes hitben él, elkülönülve a világtól és engedelmesen követve Krisztust, ott nem fajul extrém kísértéssé a meghátrálás és az öngyilkosság gondolata. Sugározzunk hitet, bátorítsuk a meghátrálni készülőket, és az Úr Krisztus nevében győzni fogunk! „De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindenkor diadalra vezet minket” (2Kor 2,14).

Chiciudean Miklós
Budapesti Reformált Baptista Gyülekezet" 
"http://www.reformaltbaptista.hu/" 

32 megjegyzés:

 1. A cikk aval kezdődik, hogy "ne ölj!". A történelem során mégis Isten sokszor támogatta ezt a cselekedetet a harcokban. Ezt a képet élesíti az a tény, hogy régen testközeli harcok voltak, vagyis kész horror. Ölni sokféleképpen lehet:szándékosan, gondatlanságból, józanul, részegen, kábultan, depressziósan... A Biblia nem tesz különbséget tudtommal. Akkor aki valaha ölt, az nem üdvözülhet? Tibor Szücs

  VálaszTörlés
 2. Kedves Tibor! A kérdésed eléggé triviális, hiszen magad is tudsz rá válaszolni. Mégis válaszolok. Ha valaki akármi bűnt is követett el valaha(netán ölt, lopott, paráználkodott stb.stb), DE megbánta, bocsánatot kért és kapott Istentől, amit hittel elfogadott, megtért, tehát elhagyta a gonoszságot, üdvözül.

  VálaszTörlés
 3. Kedves Efraim!

  Ha megengeded megkérdezném, mi a véleményed azokról a gyerekekről, akiket a szülők terrorizálnak, pedofília, különböző szexuális erőszakok áldozatai, akik önhibájukon kívül egy ilyen " családban" születtek, ahol prostitucióra vannak kényszerítve. Tudom, hogy vannak rengetek ilyen gyerekek. Ezek a gyerekek sokszor öngyilkosságba menekülnek, és tulajdonképpen nem is tudják mit cselekszenek. Nekem az jutott eszembe, amikor Jézus a keresztre volt feszítve az Őt szidalmazók és csúfolódókért közbenjárt
  " bocsáss meg nekik Atyám mert nem tudják mit cselekszenek" én azt érzem, hogy vannak olyan esetek, amikor az elkövetők valóban nem tudja mit csinálnak nincsenek tudatában a tettüknek, igen ők valóban meghátráltak..sokszor még mi magunk sem, szinte nem látunk ilyen helyzetben menekülési lehetőséget
  Kérdésem, hogy Jézus vajon közbenjár-e értük?? Vajon nem túlságosan kategorikus ez a „ nem üdvözülhetnek” válasz.
  Tímea

  VálaszTörlés
 4. Kedves Efraim!
  Ha megengeded megkérdezném, mi a véleményed azokról a gyerekekről, akiket a szülők terrorizálnak, pedofília, különböző szexuális erőszakok áldozatai, akik önhibájukon kívül egy ilyen " családban" születtek, ahol prostitucióra vannak kényszerítve. Tudom, hogy vannak rengetek ilyen gyerekek. Ezek a gyerekek sokszor öngyilkosságba menekülnek, és tulajdonképpen nem is tudják mit cselekszenek. Nekem az jutott eszembe, amikor Jézus a keresztre volt feszítve az Őt szidalmazók és csúfolódókért közbenjárt
  " bocsáss meg nekik Atyám mert nem tudják mit cselekszenek" én azt érzem, hogy vannak olyan esetek, amikor az elkövetők valóban nem tudja mit csinálnak nincsenek tudatában a tettüknek, igen ők valóban meghátráltak..sokszor még mi magunk sem, szinte nem látunk ilyen helyzetben menekülési lehetőséget
  Kérdésem, hogy Jézus vajon közbenjár-e értük?? Vajon nem túlságosan kategorikus ez a „ nem üdvözülhetnek” válasz.

  VálaszTörlés
 5. Kedves Névtelen!

  A kérdésemben az állt hogy lehet-e az Úr megváltott gyermeke öngyilkos?! A te kérdésed egészen más témát vet fel... Én a már megtért, megváltott személyek esetében boncolgattam az öngyilkosság kérdését. Te pedig egy egészen más aspektusból vizsgálod úgy általában az öngyilkosság témáját. A te kérdésed "Az erőszakosság és bűn áldozatai üdvözülhetnek-e?" témakörbe illeszkedne véleményem szerint. Erre nekem is van válaszom, de az egy külön bejegyzést kívánna meg a terjedelme okán...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Efraim!
   Az öngyilkosság témájánál maradva ha már én úgy általában vizsgáltam a témát. Ugyebár az " általában" fogalom azt jelenti, hogy az esetek nagy részére jellemző dolog, széles körben megjelenő tulajdonság.
   Vegyük úgy, hogy én általánosságba boncolgattam az öngyilkosság kérdést, legyen ez az átlag számítás miatt 90%
   Te ugyan egy kisebb csoportját boncolgattad az öngyilkosság elkövetőinek, még pedig azoknak a csoportját akik az Úr megváltott gyermekei. Legyen ez a 10% az elkövetőknek.
   Az vizsgált 10% -nak a üdvösség sorsát ismerjük, kategorikus, körülményektől függetlenül a fenti elmélkedés szerint = nem üdvözülhetnek!
   A másik kategória a "maradék" 90%. Itt mi a helyzet? Ugyanaz a válasz? Itt esetleg vannak felmentő körülmények, itt esetleg még akadnak " erőszakosság és bűn" áldozatai vagy nem?
   Most van-e különbség a kettő között vagy nincs?
   A válaszod az engedi sejtetni, hogy csak az Úr megtért gyermekei öngyilkosságát boncolgatod, mintha lenne esetleg különbség a között aki "nem az Úr megváltott gyermeke"
   Látnom kellene a különbséget?
   A 10%-nál kilett zárva minden külső hatás vagy körülmény, nyilván itt nem lehetnek "erőszakosság és bűn" áldozatok.
   Vagy talán mégis?
   Tehát a kisebb csoportra van érvényes szabály, ami az átlagra nem mindig vonatkozik?
   Hogy is van ez??

   Törlés
 6. Ha sámsont nézem az a kérdésem vajon az ö tette öngyilkosság,?Ha Illest nézem öngyilkos hajlama volt meg akart halni, Ha jónast nézem vajon minek minösül dobjatok a tengerbe ,de az Ur se Illest se jónast nem engedte meghalni,viszont kesz vagy ölni ha az Ur kér(ábrahám),kész vagy meghalni amikor az UR kér erre(atyám ha lehetseges,DE legyen meg a te akaratod).Kéri a sátan Jésustol ugorj le,kéri a feleség Jóbot.......ha az Ur keri veszisd el életed ertem az a velemenyem IGEN .

  VálaszTörlés
 7. Kedves Efraim; nagyon érdekes ciket olvashatunk; szépen ki dolgozott formában, igeversekkel alá támasztva, igazolva; korrektul meg irva, hogy vajon udvozulhet e az aki ongyilkos? De én még is ugy vélem és nagyon ugy érzem, hogy a cik szerzoje nagyon szubiektiven és kissé szük látokörűen probál meg egyértelmu választ adni erre a kérdésre miszerint; igen az ongyilkos egyén nem udvozulhet; legyen ez akkár megtért vagy nem megtért személy. Ügye minden szöveg tobbféle képpen értelmezehto; a biblia is; de probáljuk meg más szemszogbol is meg nézni a dolgokat; mert hogy megértsunk jol egy szoveget azt a leheto legnagyobb persepektivábol kell kell vizsgáljuk, igy véleményem szerint egy ilyen filozofiai kérdésre mint pl: udvozulhet e az aki ongyilkos; nem elegendo hogy egy egy ige veresel alátámaszuk; kiragadva azt eredti szoveg kornyezetébol; mert ez igy tuságosan szubietivé teszi az értemezésunket. Ugy vélem hogy keresztény embernek is az obiektivitás sokkal célra vezetobb; nem elég ha a Biblia tanitásábol csak néhány részlettel foglakzunk; néhány igeverssel; az egészre szukség van ahoz hogy megértsuk és átlásuk a dolgokat; és igy a bibila nem add teljesen konkért, egyértelmu választ arra hogy udvozulhet e az aki ongyilkos; Induljunk ki a cik elso pontjábol: "ne olj" teljesen egyételmu parancsolat; nem lehet tobb féle szempontbol megvizsgálni; értelmet adni neki, de ugyan akkor a bibliában az látjuk hogy tobb helyen is maga Isten add parancsot olésre; az az bun elkovetésére; lásd Ábrahám; az egyik legfontosabb parancsolat megszegésére; vajon ettol már nem bun a gyilkoság?
  Az a pontban azt olvasuk hogy igen; Isten alkotott minket o fomált tervezte meg, élteunket, napjainkat, cselekdeteinket; tehát az egész foldi életunk, minden tettunk eleve el van rendelve; Isten áltlal megtervezve; az hogy meg tér-e, hogy bunbocsánatot kér egy személy; az hogy én most irok és a halálunk modja is Isten által van elrendelve. Azt irja hogy az embere lelke kozvetenul Istené; de a testunk is ugyanugy Isten tuljadonát képezik; csak más anyag felhasználásábol készult; de Iszen tulajdonát képezi; kezei által teremtettunk. Aztán a "B" pontban egy nagyon szép mondatot olvashatunk "Az ember nem rendelkezhet önmagával Isten akarata ellenében." tehát az ember nem dontheti el hogy mi modon hal meg; tévedunk akkor is ha azt mondjuk ugye hogy az ongyilkos saját maga akakrátobol dontése által halt meg; nem ez is Isten akkarata; s ahogyan az a bekezdésben irja ez is mind Isten "terve" tudtával elrendelásável torténik. Aztán a c és a d pont nagyon szépen tisztán és egyértelmuen kozlést tesz hogy igen; az élete Isten tulajdona az élet szentségérol; sz életbe; egy egyén életébe csak Isten avakozhat bele; ami ugy elrenedeltett volt, minden napja és az élet minden tette. De probáljuk meg ez kicsit mondjam ugy emberi szintre le vetiteni: ugy az "életenek" két alkot része van: élet és halál; ha megtért keresztényként azt mondjuk es valljuk hogy az életnek a saját kezu befejezése bun; illetve nem udvozulhet, akkor nézuk meg mi vana másik végleten; az élet meghosszabitása az nem ugyan olyan bun? mert amikor egy gyogyszer veszek be a fejfájásomra vagy extérm eset szivátultetés; bármilyen orvosi beavatkozás gyakorlaitlag az élet meghosszabitását eredményezi az vajon nem ugyan ugy bun e? mivel a gyogyitás is, az élet meghosszabitása ellent mond az élet szentéségnek; Isteni tulajdonának, ugyanyugy mint az ongyilkoság; egy olyan térfélre kerulunk át ami felet elvileg nicns jogunk. Ebben az esetben ugyan ugy az orvos is a beteg is bunos és kétlem hogy a megtért keretények azt mondjak miután elhagyák a korházat hogy bocsás meg uram a bunomért; mert az életem meghosszabitása; jobbá tétele bunébe estem.

  VálaszTörlés
 8. Aztán a cik második fele azt a nagy kérédst vetti fol hogy vajon van e bun bocsánat az ongyilkos számára; egy nagyon egyszeru banális páldát hozz fol erre: ha egy megétert keresztány ember nem rendezi a bunét halála elott es meghal akkor még van rá lehetosége halála; után is, mert "Jézus Krisztus engesztelőáldozata az összes bűnünk árát fedezte" ez nem ugyanugy lehet érévényes egy olyan keresztányre aki az ongyilkoság bunébe esett? Mert a biblia az irja, hogy isten elott nincs kulonbség bunok kozott ugyan ugy részesulhet kegyelmeben az ongyilkos is mint a feleségével ossze veszo férj; Jézus áldozata révén. A "d" pontban nagyon szépen le van irva hogy eleve el van rendelve; nem csak a hitre a megtérésre; hanem az egész elet minden egyes tett a halált is bele értve eleve el van rendelve. A második bekezdés értlemében azt a kérédést tehetnénk fol hogy az aki nincs meg térve az udvozulhet ha ongyilkos lessz; és itt tovább menve nem csak az ongyilkoságrol van szo; bármilyen modon torténo halálrol is bezsélni kell hogy az aki nincs megtérve az udovzulhet e? Bonyolult kérdés és lehet csurni csavarni erre sincs egyértelmu válasz; mert Jézus Krisztus nem csak a kereszténykeért megtértekért; baptistákért halt meg; hanem MINDEN egyes emberért ezért feleltolneség azt gondolni hogy a nem megtért embernek nicns lehetosége bocsánat kérésre ezzel Krisztus áldozatának értékét kérdojelezuk meg. Mint a b pont mondja igen lehet még halalunk után is rendezni a bunoket; lehet bun bocsánatot kérni; de a bibila ha jol tudom sehol nem irja azt hogy akkár életedben akár holtodban a bun mindenegyes alakolmmal meg bocsájatatik; lehet kérni lehet tenni érte; de az irja hogy Isten hu és igaz bolcsen szereto atyként megbocsájtásra képes; mert az is lehetséges isten szemében is van olyan bun tett amit emberként el kovetunk és nicsn rá bocsánat; tortnelem során rengetek sok olyan személy volt akik millio és milliárd ember élet ki ontásáért felelnek tetelezu fol hogy valami csoda folytán haláluk napján bocsánatot kérnek meg térenek; vajon kapnak is?

  VálaszTörlés
 9. Nagyon bonyolult kérdés ha azt vesszuk figyelmbe amit a biblia ir hogy a szuletésunk a létunk a tetteink a megtárásunk a halálunk elve megterveztett elrendelt dolgo volt, akkor minden tettunk Isten akakratnának a kinyávnulása; nekunk nem azt kellene el donteni hogy vajon udovzulhet e az ongyilkos; nem a mi feladatunk eldonteni; nekunk tanulnuk kel belole és értelmet kell adjon a másik ember értelmetlen cselekdete; habár isten szemében eleve elrendeltett midnen tettunk és o tudd rola hogy mit fogunk tenni; de nekunk tanaulni kell belole; sot még a hitben is megerosithet; és nem arra kellen okot adjon hogy átlépjunk a másik térfélre és itélkezunk. A haramdik pontban a szerzo egyértelmuen ki jeltni ossze fugések értelémebn és szerinem nagyon szuklátokoruen iteletett hozva, hogy: nem; ezt nagyon nagyn felelotlenségnek tartom; mivel a másik tér félre lépett át ezzel a kijelentéssel. De meg emliti Judást; ugy e né vallatán nem az ongyilkoság bune jut eloszor eszunke hanem az árulásé. de vizsgáljuk meg ezt is másképenn, induljunk ki abbol hogy minden eleve elrendeltett, utánna nézuk meg vissza fele a torténéseket, tételzuk fol hogy Judás nem tette azt amit tett; nem kovetett el árulást ami bánatában ongyilkosághoz vezett; ha Judás nem árulja el Jézust akkor ma nekunk nem lenne Krisztus általi bunbocsánatunk; az egész foldre az ez elotti és aztuánni generácioknak megadatott. Vajon o ha eleve erre volt rendelve akkro nem udvozulhetett? A konkulzioban nem csk a hitetelnség vezethet onygilkosághoz; számos más oka lehet; vagy ki egészitehnénk azzal is aki véletnul végez magával; volt már rá példa; az is ugy anugy orokkárhozatra itélt? Ami a konkulzio b pontját illeti igen a szenvadés is Istán által elrendelt dolog az életunkben; és mindenki tudja hogy nem kellemes elvilseni; de a mi feladatunk az hogy a szenvedésben is meglássuk azt amit isten már tud, amit rendelt nekunk; es nekunk épulnunk kell belole; értelmet taláni benne, még akkor is ha nehez jutunk keresztul a szenvedésen. És ha a cik szerzoje egy olyan alkalommal venne részt egy temetésen aminek ongyilkos alanya volt; és mindezek mellet egy hamis egyuttérzést szinlel; az ugyanugy bun; tisztelenség; hazudni a hátra maradtotaknak; lelki pásztorként neki imátkoznia kellene; bojtolnie; konyorogni az urhoz hogy fogadja magához, és nem azon gondolkodni hogy vajon udvozulhet-e vagy sem, mert erre nem lehet konkért választ adni; nekunk embereknek nem is kell; nekunk tanulni kell belole, habár szomoru modon mineket egy ilyen eseménynek éptienie kellene. Igen; furra lehet kifacsart de azt mondhatjuk hoyg Judás áldozata is kellet a mi udvoségunkhoz; és életunk folyamán az is lehet hogy egy olyan ember áldozat kell ahoz hogy rá jojunk arra hogy udvoségre bunbánatra bocsánat kérésre van szukségunk, folyamatos lelki épulésre sarklajon; aki eleve elrendelt modon az ongyilkoságban látta a megoldást ami nem helyes dolog, s nekunk e miatt meg sem lenne szabad forduljon a fejunkben annak a gondolta hogy VAJON udovzulhetett e?!

  VálaszTörlés
 10. U.I: Vajon Isten JézusKrisztus számára mi az értékesebb? egy hamis képmutato egyutt érzés? vagy egy oszinte a hátramaradott család támogatás; veluk egy utt valo kozos imátkozás; es igen egy tragikus esemény után meg láttni az értlemet abban; és oszintén segitokészen támogatni épiteni onmagunkat és másokat is ez által. Vajon emberi mércével is mi teszi tundölőbobé Krisztus áldozatát? az itélkezés vagy az segitség nyujtás? nem az kellene legyen a cikk cime hogy vajon udvozulhet-e az ongyilkos legyen az keresztény vagy sem hivo vagy hitettlen; szerintem az a kérdés sokkal tanitobb cikket tudott volna elénk tárni, hogy mit tegyen a kersztény ember; ember társaival szemben ha ongyilkoság torténik a kornyezetébén? nem a mi feladatunk eldonteni; mert erre a kérdésre emberként nem tudunk sem jo sem rossz választ adni; mert erre csak elképzeléseink lehetnek; de konkért egyértelmu választ ember nem tudd adni; mert ennek a kérdésnek a megválaszolása is ugyan ugy Isten jogkorébe tartzik, minthogy az élete egyedul Isten tulajdon; o dont BOLCSEN ÉS IGAZSÁGOSAN; nem mi. Igy a kérédesem nyitott; mit tegyunk filzofáljunk azon hogy udvosége van e vagy sem az onygilkos kerszténynek vagy "világi" embernek; átlépve Isten jogkorébe? vagy hamisan képmutatoan egyutérzést szinleljunk és hazudjunk? vagy kersztény emberhez méltoan; Isten és Jézus Kriszuts dicsoségére oszintén támogasuk a hátra maradottaka segitkészek legyunk figyelmesek az ilyen esetek megelozésében; és ha megtortént értelmet adjunk neki épitsunk máskoat és onmagunkat is ezáltal? melyik a helyesebb? vajon Isten melyiket értekeli jobban? melyik tukorzi jobban a keresztény ember csalkadateit, a hamisség vagy az oszinteség? A cik azt irja hogy az ongyilkoság a hitetlenség eredménye, vajon ezen cik iroja gondolt e arra hogy akkár o is felelos azért hogy valaki az ongyilkoásgig jutot; emberként keresztényként vajon nem faladatom mások hitének is megerositése; nem kotleségem segiteni a bajba jutottakon; foleg egy ilyan nagy dolgoban; akit reménytelenségében az ongyilkoságba menekul testi életlben? én vajon nem vagyok e bunos mert nem figyeltem nem szerettem elégé nem voltam segitőkész testvéremmel szemben? ez vajon hogy minositi a keresztényt ember a "világiakkal" szemeben; Istennel szemben? vajon Isten még az onygilkoséggal is nem tanitani akkar minket? választ keresunk arra hogy udovzulhet e vagy sem; nem ez a kérdés hanem hogy mit teszunk annak érdekében hogy udvozuljon

  VálaszTörlés
 11. A posztmodern szekularizált világban az élvezetes jólétnek, a pszichológiának a akor adta a kényelemre; a kor nyujtotta élvezetkre hivatkozva; arra hogy az ember ma is gondolkodo lény; fogjuk rá az elvilágiasodást; pedig nem a kor teszi; lelki pászrotként az ember nem ugyan ugy élvezi a kor adta "élevzeteket" régen szamár héton kozlekedtek ma autoval; régen posta galambal komunikáltak; ma számitogépel és internet bolgolunk-komunikálunk; regen gyertyát gyujtotak ma elektormos áramunk van; régen a lalkipáászorok mindne dij nélukul prodikáltak; esetleg egy tyukot ha kaptak érte és kemyéne meg dolgoztak az életért; ma teljesen más a vilég; és igen a lelkipásztorok is ugyan ugy élnek a kor adta "élvezetes joláttel" és a probléma nem is itt van; én egy olyan dolgoban láttom a problémát ami az mebri ség kezdete ota meg van ugy keresztények kozott mint "világi" emberek kozott ugy mint keresztény és "világiak" kozott, és ez az egy ami kitunik a cikbol idézve Káin és Ábel torténet; és amit kersztényként szégyelunk be ismerni és inkább nem is ismerjuk be; az oszinte szeretet hiánya ami kortol fuggetlenul; mindig jelen volt az ember éltében; az egymással nem torodomség; a nem oda figyelés a korenyezetemben élokre; a szeretet nem kinyilvánitása; pedig ez lenne a kulcs; lelki pászorként nektek ez a feladatotok mindél jobban noveljltek az egymás és az Ur irnáti szeretett; mert aki szereti a másikat oszitnén és tisztén; minden érdektol mentesen; az nagyon nehezenn tudna elkovetni bunket; ha szeretnénk a másikat tudnánk azt hogy milyen lelki álapotban milyen situcioban van; és igazi segitséget tudnénk nyujtani azoknak akiket az ongyilkosgé gondolta fenyeget; és ez a lelki pásztor dolga hogy minél nagyobb szeretett épitsen be az emberek szivébe; nem csak az hogy az Ur fele vezese a nyájat és ezt Pál apostol nagyon szépen meglátta és megfogalmazta ha szeretet nincs bennunk semmik vagynuk; és ez az ami segitene a bunok leküzdésében; egy tisztább és jobb élet ki alakitásában; nem pedig a hamiság; a szinlelés; és a helyet hogy azon elémlekdunk ki birht udvosggel és ki nem, a helyet sokkal jobb lenne erre fektetni a hangsulyt; hogy az ember minél jobban szerese társait; es a lelki pászornak ez a feladata; ez is kellene legyen.
  Választ várok.

  VálaszTörlés
 12. az efraim irasa utani nevtelen vagyok(sz.gabor.) velemenyem,meg ezt kellene, meg azt kellene,meg a lelkipasztor a hibas,mert o nem jol teszi,mert en tudom a legjobban stb,stb,stb,Menjetek kinek szol csak a pasztornak,csak azert mert fizetjuk,Hat nem egy test a gyulekezet vagy ha egy hivo nem tagadja meg az Urat es megolik martirkent nem bolondsag sot ongyilkossag a vilag szemeben kesz vagy ilyen ongyilkossagra,vagy ezt is a lelkipasztor kell tegye SAJNOS azt tudjuk csak mit kell tegyen egy lelkipasztor,eletem sem draga,a nevetseges az hogy csak az ongyilkossagot latjuk bunnek pedig az ige azt mondja hogy,NEM MEGY BE ODA SEMMI SZEPLO,,,,ha pedig Isten elott nincs nagy meg kicsi bun mi nagyobb ongyilkossag mint elitelek masokat kozbe takargatom es nem foglalkozok a SZEPLOIMMEL 5 BOLOND SZUZ akik ugy hittek ugy tudtak nyugodtak voltak beszelgettek sot eggyutt el is aludtak a satan soha nem alszik ezert aki all VIGYAZZON........

  VálaszTörlés
 13. Kedves sz.gabor!

  Te látod, hogy mások mit javasolnak: ezt kellene, meg az kellene, esetleg látsz te is valamit, hogy mit kellene, mert ész érved az nincs, sem pedig bibliai igével alátámasztott véleményed. Az öngyilkosság a téma! Ebben foglalj állást, ha tudsz!
  Te leragadtál valami régletűnt korszakban, ahol a keresztényeknek mártír halált haltak adott esetben. Ma nem ilyen próbák vállalását éljük, a hitünket más formában kell bizonyítani.
  Mire gondolsz ,amikor azt írod kész vagy-e ilyen öngyilkosságra "VAGY EZT IS A LELKIPÁSZTOR KELL TEGYE"???
  Miről beszélsz?? Te milyen gyülekezetbe jársz, ahol neked nagyobb áldozatott kell hoznod mint a lelkipásztornak a hitedért??
  Mit értesz az "is" alatt? Még mit tett, hogy ezt már azért mégsem várhatjuk el tőle…hát mégis csak a lelkipásztor…..
  A lelkipásztortól lelki gondozást, a gyülekezet (nyáj) terelését, és ha már teológiából diplomázott elvárjuk, hogy összefüggéseiben értelmezze a bibliát és tanítsa a gyülekezetnek. Nem várunk tőle mást. Becsüljük a fáradozásait és tiszteljük mint Isten felkent szolgáját, nagyra értékeljük a szeretett teljes lelki gondozását. Nagyjából ennyit várunk tőle. És ezt nem azért várjuk el, mert fizetést kap, hanem azért mert ez a hívatása, mellesleg ezért meg is fizetjük, és örömmel tesszük.
  Azt érzékelem a te gyülekezetedben ez nem egészen így van..úgy tűnik nálatok vak szolgalelkűség az egyenesen előírás. Keress magadnak egy egészséges gyülekezetet, ahol felemelnek és nem elnyomnak.. a hited nem mártír halállal akard bizonyítani, hanem vedd észre azt aki öngyilkosságra készül, segíts ennek megelőzésében..
  Hol olvastad hogy csak az öngyilkosságot látjuk bűnnek? olvass figyelmesen mert gond van a szöveg értéseddel...
  testvéred az Úrban

  VálaszTörlés
 14. milyen vígasztalás van a családnak?

  VálaszTörlés
 15. sz gabor vagyok kedves nevtelen ,es ha te megirod milyen gyulibe jarsz es fokent milyen forditasu bibliat olvasol ha egyaltalan olvasol,mert az irasodbol az derul ki hogy csak azt olvasod ami masokra vonatkozik.,en is megirom de ha a neved se vallalod ne fikazd le a masok velemenyet irasat. Hogy en hol ragadtam le,HA VISSZAOLVASNAL feltettem egy kerdest megpedig,SAMSON ongyilkos vagy nem,Jonas azt mondja dobjatok a tengerbe ongyilkossag vagy nem, Daniel tudja ,hogy a parancs halal megis tovabb imadkozik,SIDRAK ,MISAK ,ABEDNEGO,de ha nem tenne is akkor sem.ITT TESZEM FEL A KERDEST KEDVES NEVTELEN LEHET E AZ UR MEGVALTOTT GYERMEKE ONGYILKOS,dehat neked aki orommel KIFIZETED a lelkipasztort majd o neveli hitre a gyerekedet , majd o eljon hazi ahitatot tartani, ha tonkre megy a hazassagod akkor is a pasztor a hibas mert orommel fizeted dehat ezert diplomazott meg vegzett teologiat hogy mi orommel fizessunk neki ES AMIKOR nem azt teszi amit mi mondunk mehet,mert hivunk mast aki engedelmesebb,ENGEDD meg kedves nevtelen hogy azt mondjam hogy olyan gyulibe ahol te vagy ongyikossag szolgalni egy pasztornak. Mellesleg azt eszre sem vetted a szereny irasombol hogy a gyulekezet egy test aminak mint tudjuk( EGGYESEK)tobb tagja van ,vagy a MENJETEK SZET E VILAGBA ES HIRDESSETEK,,,csak a pasztornak szol,lehet nallatok igy van mert orommel fizetitek.Hogy kinek mi a hivatasa lehet egy olyan pasztorod is aki csak ugy elment teologiara nincs hivatas ,nics elhivas de te orommel fizeted es persze elvarod ,hogy ezt meg azt tegyen,manapsag ezt jelenti egy nem elnyomott gyulibe jarni ,imaorara nem erek el, oregaszonyoknak valo ok keszulnek meghalni,aztan beulok kritikuskent es a vegen szovateszem hogy hosszu volt csipos volt turheto volt mert orommel fizetjuk jogunk van hozza hogy velemenyt nyilvanitsunk,En nem arrol beszeltem hogy martir szeretnek lenni csak az en bibliamban ugy irja AKI enertem elveszti az eletet ,en csak egy mas szemszoget akartam megvilagitni ,elnezesedet kerem ha megbantottalak .amugy olvasd el Job konyvet es meglatod hogy az Ur nelkul a velemenyunk csak a milyenk marad barmennyire erolkodunk muvelten kifejezni elkepzelesunket a harom barat 40 reszem keresztul velemenyeznek arrol amirol fogalmuk sincs hogy az Ur engedte Jobra.DE LEGYEN NEKED A TE HITED SZERINT .AMUGY MEG MEG NEM LATTAM OJAN SZEMELYT AKIN LATSZIK ,HOGY MIRE KESZUL ,JUDASON SEM LATSZOTT csak azt olvasom az en bibliamba hogy BEMENT a satan judasba , meg hogy ravette a satan davidot hogy szamlalja meg a nepet az en velemenyem ezzel zarom leselkedik a satan rad van vagyodasa ,keresi kit kit elnyeljen,VIGYAZZ......mindenkor legy eber s vigyazz,imadkozz es vigyazz,ez egy letunt kor regi leragadt eneke ami szamomra kedves es figyelmezteto de szerintem ti nem ismeritek mar ezt a regi eneket annyira felemeltettetek ,en pedig mint irod meg elnyomasban elek , Te milyen gyülekezetbe jársz, ahol neked nagyobb áldozatott kell hoznod mint a lelkipásztornak a hitedért??
  Mit értesz az "is" alatt? Még mit tett, hogy ezt már azért mégsem várhatjuk el tőle…hát mégis csak a lelkipásztor…..VAJON UGYANEZT IRNAD HA ELI ES FIAI VEZETNEK A GYULITEKET .............ATKOZOTT AKI EMBERBE BIZIK,tudtommal a lelkipasztor is ember es ahejett ,hogy csak mindent elvarsz kivancsi lennek mennyit imadkozol erte, mennyit missziozol vele,gondold vegig elsosorban ISTEN a fonoke a pasztornak nem akik fizetik,ha pedig gondod van ott a bojt ,ott az ima,hogy mit var az Ur a pasztortol az en bibliamban ugy olvasom hogy mindenkit sajat TETTEIERT von felelossegre,ne aggodj a lelkesz hibaiert nem te leszel a felelos de ott a csalad, anyos ,gyerek ,fonok, szomszed,stb,stb,szeretettel egy leragadt, elnyomott regimodi testvered ,........

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves sz.gabor!

   K.Zoltán vagyok! Az a problémád, hogy név nélkül írtam, és hogy fikázom a véleményed. Nem fikázom a véleményed, ugyanis neked nem volt olyan. Neked kedves testvérem csak rágalmaid, vagdalózásaid és vádaskodásaid vannak. De konkréttan nem tudod mivel nem értesz egyet, mert olyasmiről beszélsz, amiről én nem.
   Azt mondod, ha visszaolvasnák mert fel tettél egy kérdést, hogy Sámson öngyilkos volt-e vagy sem? Bocsáss meg hol tetted fel ezt a kérdést?- mert a 2013.május 8. 22:17 első hozzá szólásodban Sámson neve még csak meg sem jelenik? és nagy betűkkel hívod fel a figyelmemet az általad fel sem tett kérdésre..
   Mond nálatok felé, hogy hívják az ha valaki valótlant állít.
   Sámson esete ugyan szóba jött korábban, de azt nem te veteted fel. Te nem tették fel ilyen kérdést! Sőt semmilyen kérdést sem tettél fel az első hozzá szólásodban
   Valamiért téged ez a lelkipásztor milyen legyen téma sokkal jobban igazat, mint az a téma amiről ez a fórum szól. Ez nem baj. Vannak ilyen fórumok, ahol véleményt nyilváníthatsz. Május 8-án az volt a problémád, hogy a lelkipásztortól várunk el mindent, mindent ő kell, tegyen helyettünk, még az öngyilkosságot is ő tegye?-kérdezed.
   Itt egy lelkipásztor védelmező állás pontod van.
   Két nappal később május 10-én már abban látod a problémát, hogy a lelkipásztor is csak egy ember és nem benne kell bízni, mert átkozott aki emberbe bízik...és nyugtatgatsz, hogy ne aggódjak a lelkész hibáiért. Nem emlékszem, hogy agodtam volna. De te kedves testvérem, biztos jobban tudod, mert te azt is tudod, hogy az én gyerekeimet a lelkipásztor neveli hitre, meg ha én házasságom ha tönkre menne, ezért én a lelkészt hibáztatnám..mert megfizettem. Áruld el, hogyan jutottál erre a következtetésre?? Természetesen mindezt szeretettel teszed, magad pedig „ szerényen” leragadt, elnyomott régimódi testvérnek nevezed.
   Kedves Gábor szokjál le a vagdalózásról, mert nem építő, addig itt egy hozzászóló sem kért számon, maximum véleményt vagy állást foglalt. Te még ilyet nem tettél.
   Viszont számon kérsz, hogy mennyit imádkozom a pásztorért és mennyit missziózok vele. Bocsáss meg nekem, hogy ezt nem itt szeretném megosztani. Te kérsz számon, aki nagy betűkkel leírod, hogy nem láttál még olyan személyt akin látszik, hogy mire készül.
   Elég baj, ha te még nem láttál ilyen személyt, missziózol és nem látod aki bajban van, akinek a lába alól kicsúszott a talaj..
   Olvasd el a samaritánus történetét, mert lehet, hogy amíg te missziózni jársz, valaki az árokba fekszik összeverten és te elmész mellette, pedig neki lehet, hogy te lennél az egyetlen segítsége. Általában ilyen formában látszik, meg ha valaki valamire készül..az árok, vagy a gödör szélén lévő emberek nem biztos, hogy mindig szó szerint a fizikai gödörre kell gondolni. Próbáld észre venni az ilyen bajban jutott embereket.
   És ameddig ilyen a stílusod, hogy átkokat keresel a bibliából ne csodálkozz, ha az emberek nem nyílnak meg és te nem veszed észre azokat akik bajban vannak.
   Jah, és továbbra is az öngyilkosság a téma, kérlek kímélj meg a lelkipásztor ki, mit és hogyan vársz és mások nem jól látják ok fejtéseddel..
   Próbálj egy szilárdabb állásponttal elő állni, ami nem változik 2 naponta és ha lehet a témával kapcsolatban,és ha már felteszed a kérdést, akkor te válaszolj először rá,és aztán várd el másoktól is a választ.

   Törlés
  2. sz.gabor,k,z, tedd fel a szemuveged es menj vissza2013,majus7,10,51,es utana vagdalozz hogy irtam meg nem irtam.amugy a tied a blog ,hogy te mondod meg ki irhat es mit inkabb az faj neked hogy a te irasodra se reagalt senki,es mivel en aki nem ismeri a bibliat ,esz erve nincs a te fenkolt velemenyedhez kepest meg mertem szolalni kielezted a fogad ,amugy az se lepne meg ha meg gyulibe se jarnal mert az ilyen elnyomottak,mint te csak itt fejthetik ki velemenyuket mert a gyulibe senki nem kivancsi mivel ismernek jol.Azt irod en vagdalozok pedig neked is csak az faj hogy senki nem vesz figyelembeesetleg IDEZEM IRASOD 2013 MAJUS 9 20,17, látsz te is valamit, hogy mit kellene, mert ész érved az nincs, sem pedig bibliai igével alátámasztott véleményed. Az öngyilkosság a téma! Ebben foglalj állást, ha tudsz!SAJNOS egy csomo irasod amibe a helyesirasrol ne is beszeljunk ,de semmi nem jott le a fo temaval kapcsolatban,, a hitünket más formában kell bizonyítani.irod kifejtened ezt kerlek mert ha jezus tegnap ma es orokre ugyanaz milyen mas hitrol beszelsz,,,,,aztan irodhogy Mit értesz az "is" alatt? Még mit tett, hogy ezt már azért mégsem várhatjuk el tőle…hát mégis csak a lelkipásztor…erre reagaltam en tudatlan elnyomott ahogy te velekedsz rollam megis te vadolsz vagdalkozassal nezzel mar TUKORBE.,nallam hit es cselekedet egyutt jar de a te irasodba ugy ertem en akinek szoveg ertelmezesi problemai vannak egyutt hiszunk de a cseleked teljes mertekben a lelkipasztor feladata,,,,aztan irod hanem azért mert ez a hívatása, mellesleg ezért meg is fizetjük, és örömmel tesszük.ha orommel tenned nem irnal rolla nem beszelnel annyit arrol hogy mi a feladata a pasztornak ezert irtam hogy nallatok ongyilkossag pasztornak lenni AZ erdekes hogy csak az en irasomat latod vagdalozasnak ilyen az aki magabol indul ki amugy pedig ez egy blog irhat mindenki es efraim ha engedi felkerul mert gondolom a tied lenne senki se irhatna csak te 2kor, mert ha mi itelnenk magunkat soha nem kerulnenk itelet ala.de mivel tetszett az Istennek az igehirdetes bolondsaga,ezert van hogy nem egyformak vagyunk es nemej dolgot maskepp ertunk,,,,aztan irod Azt érzékelem a te gyülekezetedben ez nem egészen így van..úgy tűnik nálatok vak szolgalelkűség az egyenesen előírás szerintem vak szolgalelkuseg van nallatok csak az irasodbol az jon le hogy ezt a pasztortol varjatok amugy meg all a kerdesem,HA SIDRAK ,MISAK ,ABEDNEGO,meghalt volna minek minosult volna tettuk,mert szabad akarat kell a satan szerinti ongyilkossaghoz is meg szabad akarat az ISTEN szerintihez is, mint mondtak de ha nem tenne is,,,de tobbet nem merek irni nehogy valakit megbantsak en tudatlan ,elnyomott, bibliat nem ismero, stb,stb, ezek nallatok csak cirogatasok ,vagy minek minosulnek DE MEGIGEREM TOBBET NEM IROK es nem rontom le szinvonalat ezen oldal nevtelen iroinek irasait ahogy AZ EN BIBLIAM IRJA ,,AZ ERTELMETLEN ,ES ERETLEN VITAK ELOL TERJ KI, HAT KITEREK ES TOBBET NEM ITOK MEGHAGY OM A BOLCSEKNEK,,,,,,,

   Törlés
  3. Kedves testvérem Sz. Gábor!

   Valamiért köztünk elszabadult a pokol ezen a fórumon. Isten kegyelméből nem vagyunk egyformák! Tudjuk, hogy tisztelni kell a máshogyan gondolkodó testvért, és nem ellenfelet látni benne.
   Nekem nem állt szándékomban téged megbántani: Bocsánat, ha neked ez jött le.
   Ennek a fórumnak a célja (feltételezem) hogy embereket gondolkodásra bírjon.
   Nekem még sok tanulni valóm van, és tisztában vagyok valamelyest a hiányosságaimmal, amivel még nem arra Isten emlékeztet.
   Én hiszem, hogy ez a téma nem véletlenül került ide.
   Bocsáss meg de én a 2013.máj.7. 10:51 -es hozzászólásból, ami ott névtelenül jelent meg nem tudtam kikövetkeztetni, hogy az a te hozzászólásod.
   A következő hozzászólásod első mondata pedig kissé összemosott (és ezt nem bántásként írtam, mint te a helyes írási hibákat)és abból nekem nem volt egyértelmű,hogy a két hozzászólás egy emberhez tartozik. Ehhez nem kell szemüveg, csak célszerűbb egy kicsit jobban pontosítani, pld. dátumra hivatkozni(és ezt megint nem bántásként írtam)
   Igen, így már értem, hogy milyen kérdéseket vetettél fel. De ha már ennyi mindent egymás fejéhez vágtunk, akkor kérlek írd meg te először a véleményedet Sámsonról, Jónásról, Sidrák Misák és Abednegóról. És aztán és is állást foglalok, ha tudok! :) Mert fel tettél egy kérdést, amire szintén nem könnyű válaszolni, úgy mint az eredeti témára.
   Egyébként pedig, most is az a véleményem, hogy hitünket más formában kell bizonyítani, nem a hit változott csak a bizonyítási eszközök, módszerek. Valóban Jézus tegnap és ma ugyan az, mert különben nem lenne értelme a hitnek.
   Tehát nem más hitről beszélek!!! Mivel felhoztad a mártír halált a kereszténységért, én úgy gondolom, hogy ma nem ilyen áldozatokat kell hozni, amikor az evangélizálás felhígult a csapból is ez folyik, amikor keresztényeket nem üldözik, hanem sajnos még csak komolyan sem veszik.
   Az a vélemény egyébként pedig amit „fenköltnek” nevezel nem az enyém. Nem én írtam! Sajnálom, ha neked semmi se jött le az eredeti témával kapcsolatban, pedig a szerzője nagyon sok aspektusból vizsgálta a témát, és éppen ez verte ki nálam a biztosítékot, hogy végre veszi a fáradságot valaki és más szemszögből is nézi a témát mint Chiciudean tv. és te meg azzal, jössz, hogy a „velemenyem,meg ezt kellene, meg azt kellene,meg a lelkipasztor a hibas,mert o nem jol teszi,mert en tudom a legjobban stb,stb,stb,Menjetek kinek szol csak a pasztornak,csak azert mert fizetjuk.
   Tehát, ezt nem tudtam értelmezni, hogy jött le neked az, hogy bárki a pásztort hibáztassa. Én Azt hittem még akkor, hogy ez a rész is a hosszan hozzászólóhoz tartozik. Tehát a máj. 7-én hozzászólókat én egy szerzőhöz azonosítottam!
   Éppen ezért nem fáj hogy nem veszik figyelembe a véleményemet, mert csak itt tudom kifejteni a véleményemet. Összességében viszont fáj, hogy ilyen kevesen foglalkoznak a témával.
   Reméljük, hogy a szerzője ellátja legalább egy monogrammal, mert a beazonosítás félreértésekre ad okot. Egyébként pedig én nem a helyes írási hibáit kerestem, hanem a szöveg mondanivalóját. (amúgy pedig olyanok is olvassák a blogokat, akik soha nem tanulták a magyar nyelvet, csak beszélik)
   A véleményedet pedig megtaláltam az első hozzászólásodban, és az utolsó nagybetűs szóval egyet is értek.
   Bocsánat a félreértésért! /k.z/
   UI: Nem nálam van a bölcsek köve :)

   Törlés
  4. Kedves testverem K,ZOLTAN. habar azt irtam ,hogy nem irok tobbet nem mehetek el a bocsanatkeresed mellett szotlanul ugyanis az URI imadsag azt mondja ,,bocsasd meg a mi vetkeinket mikeppen MI IS megbocsatunk,valoban egyfajta pokol szabadult el koztunk talan egyikunk sem tudja minek ,jol esett az irasod es tud hogy nem haragszok sot inkabb azt mondom hogy en is hibas vagyok mert lehet hogy provokalo volt az irasom es talan azert alakult ki ez az allapot koztunk.Szeretnem ha te is megbocsatanal ha valamivel megbantottalak,vagy nem ugy szoltam,,a felreertesek elkerulese erdekeben tovabbra is tartom ,hogy mivel keresztyen oldalon vagyunk nincs takargatnivalonk es a nev megadasa nem lehet gond mint latjuk sok felreertest el lehet kerulni altala,meg egyaltalan ,hogy ki melyiket irta,hogy lehessen reagalni ra,, ,Nem tehetek rolla hogy nekem mas gondolataim vannak a fo temaval kapcsolatba,mint mar emlitettem is nehany nevet meg emlitem tovabb Esztert bemegy hivatlanul,kockara teszi eletet,vagy Lot kepes lenne kiadni lanyait csakhogy vedje az idegeneket,mert senkiben nincs nagyobb szeretet annal mintha valaki eletet adja barataiert,testvereert, en ide akartam kijukadni hogy ongyilkossag meg ongyilkossag kozt kulonbseg van ,ha a satan sugalja es en bedolok elfogadom ,ongyilkos leszek kinek az akaratja ,,,az en szabad akaratom,az mas hogy a satan sugalta,gyozott ,elnyelt elkarhoztam engedtem a kisertesnek,.DE ott van Job minden oka meglett volna nem dolt be a satan kisertesenek,,,vagy ha JEZUST nezem azt mondja egy helyt,,, megrendult az en lelkem,,,,ragondolt hogy mi var ra,,,de hisz ezert jottem ,vagy amikor imadkozik ATYAM ha lehetseges,,,de legyen meg a te akaratod,,.SZERINTED mejiket konnyebb elkovetni amit a satan sugall,bajok,depresszio,nincs ertelme elni,vagy amire ISTEN utal igeiben alazattal, Pal is mondja az eletem sem DRAGA,pedig ott nem beszelunk depressziorol,remenytelensegrol,,, amikor az evangélizálás felhígult a csapból is ez folyik, amikor keresztényeket nem üldözik, hanem sajnos még csak komolyan sem veszik. irod,talan azert mert a hiteles evangelizalas az volt hogy szo nelkul mentek a halalba ezt a hitet latva sokan hittek ,masoknak viszont ez egy ertelmetlen ongyilkossagnak tunt,Aki all vigyazzon hogy el ne essen ott van Saul,az UR valasztja kiralynak ,tobbszor olvassuk betelt lelekkel,majd engedetlen lesz elhagyja az UR lelke helyette gonosz lelek gyotri,mi lett a vege ongyilkossag kardjaba dolt,epp ezert a kerdes hogy lehet e ongyilkos az UR megvaltott gyermeke,ha sidrak,misak meg abednegora gondolok ha ilyen helyzetbe kerul valaki a valaszom most is IGEN,ugyanis senki nem garantalta nekik az eletet,sot elmondjak HA NEM TENNE IS,teljesen lemondtak az eletrol ISTENERT,A valaszom igen ilyen ongyilkos barki lehet aki onkent kiall a hiteert,amugy meg tudjuk hogy utolso idoket elunk barmikor elkezdodhet az uldoztetes,rostalas,ha kialsz hited mellett halal,es ne gondolja senki hogy konnyu lesz JEZUSNAK se volt konnyu de vegig ment az uton,,az mas kerdes hogy az UR megvaltott gyermeke is eleshet ,hatrafordulhat es 7,szer gonoszabb lessz,es mivel az ilyen meghatralt nem a hiteert lessz ongyilkos hanem a satan sugallatara elottem nem kerdes hova kerul,azt a gondolatmenetet pedig nevetsegesnek tartom hogy aki eltert az utrol,es ongyilkos lesz par masodperc alatt valami valtozna,valaki azt mondtaHA NEM TERSZ MEG MIKOR TUDNAL,NEM FOGSZ TUDNI MEGTERNI MIKOR AKARNAL,,,mert ugy enekeljuk vegre majd tovabb megy busan akkor jajj neked,el lehet jatszani a kegyelmet,es utanna mindegy elsz vagy ongyilkos leszel,.........ha eljatszottad a vegE karhozat,,,,,SZ.GABOR .....

   Törlés
 16. Kedves sz gábor; ha megengedsz néhány szót és észrevételt: te valamiért azt gondolod hogy aki nem adja hozzá a nevét egy vélmenyhez az már lenézendő; értelmetlen és értéktelen dolog, igy hadd mutatkozam be; csak hogy lásd mi a fontosabb a vélmény vagy annak szerzője; én sz gáborné vagyok; gondolom amikor te egy bibliai vagy bármi más történetett; irodalmat olvasol nem az alpján válsztod meg hogy azt ki irta(habár ez is lehet szempont) hanem esetleg egy cim vagy egy minimális szinten ismert történet vagy egy cim által lefedett témakör ami érdekel, az alapján válsztod; mert a történetbol a gondolatfolyamból tudsz még te is épulni nem a szerző nevébol; igy nem az a lényeg hogy valaki hozzá adja a gondolatihoz a nevét; hanem az hogy a gondolatai milyenek; milyen annak fölvázolása; gondolat menete; tényei, érvrendszere. És igen amit most mondok rosszul fog esni neked; de ami a te hozzá szólasaidbol ki tűnik amit az utánad hozzá szoló nagyon jól meg foglamazott; neked valahogy nagyon korlátozott a szöveg értlemezés kérdése; te nagyon szűklátokorbol vizsgálódsz és nem összeségeben értlemezel; pedig egy hasznositható vég konklúzióhoz ez kell; pl te telesen eltértél a cik témájátol; te arra probálsz egyértelmű keretett, választ adni hogy milyen körűlmények között minősithetjuk öngyilkoságnak a a gyilkosgáot; holott a kérdés nem is ez; a cik nem ezt tárja elénk; hanem egy megválaszolhatattlan kérdést; az előtted hosszan iró hozzászóló föl tette a kérdést hogy ha a nincs kűlönbség bűn és bűn között akkor legyen egy megtért keresztény öngyilkos és egy egy megtért keresztény aki felelségével össze veszve meghal és halála után Krisztusi kegyelmeből halála után is rendezheti bűnét; az öngyilkos nem ugyan igy rendezheti? mivel nincs különbség bűn és bűn között; nem ugyanugy nyerhet bűn bocsánatot halál után? a bibila ebben nem tesz különbséget egyetln egy bűn van amirol a bibila irja hogy nem bocsájatatik meg semmilyen körulmények között; ha nem olvastad volna és nem tudnád melyik az; a szentlélek vonatkozik; ez alól a bocsánat kérés ellenére sincs bocsánat; akkár milyen megtért keresztényről bezsélűnk. Te nem tudsz vagy nem akkarsz álláspontot foglalni azok alapján amit irtál; nem hogy konkluziot levonni; tovább menve esetleg megoldást találni; javaslatott adni, de ugyanugy ha a ciknél maradunk ez sem kérdés; a hosszú hozzá szóló fölvetett; hogy mi a jobb keresztényként: mi a jobb ha hamisan együtt érzunk vagy ha öszintén; esetleg mit kell tenni hogy megelőzhető legyen az öngyilkoság. Az előtted hozzá szóló megfogalamzta hogy igazából nem is ez a kérdés hogy van e üdvöságe az öngyilkosnak vagy sem? mert ez nem mi itéljük meg; ez Isten feladata; és azt irja hogy nem lehet egy értelmű választ addni a cik kérdésére sem bibiliai alapon sem emberi erkölcsek alpaján; ez is épp egy olyan filozofiai kérédés amire nincs és soha nem is lessz konkért egyértlemű válsz; nézd meg a filozofiát ha foglalkozol vele; amiota foglalkozunk a filozofiával, elmélkedéssel; egyetlen egy kérédsre sem tudtunk egy élremű választ adni, mondok pár páldát: "mi az élet célja? mi ez élet értleme? pl egy szűletendő gyereknek mikortol van élete? esetleg embrióként is vagy csak a szűletés pillanatában rendelkezik élettel? mikortől beszélünk arrol hogy egy ember mikor lessz gyerekbol felnött?" ezekre tobb mint 2000 éve probálúnk válaszolni és még mindig nics rá válasz; és nem is lessz rá. Igy a kérdés nem az hogy mi történik a halál után; módjátol fuggtelnűl; hanem hogy én bennem egy ilyen esett milyen érzlemeket gondolatokat inditt el; a cik szerzoje azt irja hogy benne hamis egyutt érzést; de közben még is őszinteséget egyutt érzést szinlel és ezáltal hauzgságot követ el. A hosszú hozzászóló gondolataiból neked csak annyi tünik ki hogy ő a lelki pásztort teszi felelősé; az ő hibájának tulajdonitja; és ezt a tévedésedet erőteljesen ecseteled hozzászólásaidban.

  VálaszTörlés
 17. Kedves sz gábor; ha megengedsz néhány szót és észrevételt: te valamiért azt gondolod hogy aki nem adja hozzá a nevét egy vélmenyhez az már lenézendő; értelmetlen és értéktelen dolog, igy hadd mutatkozam be; csak hogy lásd mi a fontosabb a vélmény vagy annak szerzője; én sz gáborné vagyok; gondolom amikor te egy bibliai vagy bármi más történetett; irodalmat olvasol nem az alpján válsztod meg hogy azt ki irta(habár ez is lehet szempont) hanem esetleg egy cim vagy egy minimális szinten ismert történet vagy egy cim által lefedett témakör ami érdekel, az alapján válsztod; mert a történetbol a gondolatfolyamból tudsz még te is épulni nem a szerző nevébol; igy nem az a lényeg hogy valaki hozzá adja a gondolatihoz a nevét; hanem az hogy a gondolatai milyenek; milyen annak fölvázolása; gondolat menete; tényei, érvrendszere. És igen amit most mondok rosszul fog esni neked; de ami a te hozzá szólasaidbol ki tűnik amit az utánad hozzá szoló nagyon jól meg foglamazott; neked valahogy nagyon korlátozott a szöveg értlemezés kérdése; te nagyon szűklátokorbol vizsgálódsz és nem összeségeben értlemezel; pedig egy hasznositható vég konklúzióhoz ez kell; pl te telesen eltértél a cik témájátol; te arra probálsz egyértelmű keretett, választ adni hogy milyen körűlmények között minősithetjuk öngyilkoságnak a a gyilkosgáot; holott a kérdés nem is ez; a cik nem ezt tárja elénk; hanem egy megválaszolhatattlan kérdést; az előtted hosszan iró hozzászóló föl tette a kérdést hogy ha a nincs kűlönbség bűn és bűn között akkor legyen egy megtért keresztény öngyilkos és egy egy megtért keresztény aki felelségével össze veszve meghal és halála után Krisztusi kegyelmeből halála után is rendezheti bűnét; az öngyilkos nem ugyan igy rendezheti? mivel nincs különbség bűn és bűn között; nem ugyanugy nyerhet bűn bocsánatot halál után? a bibila ebben nem tesz különbséget egyetln egy bűn van amirol a bibila irja hogy nem bocsájatatik meg semmilyen körulmények között; ha nem olvastad volna és nem tudnád melyik az; a szentlélek vonatkozik; ez alól a bocsánat kérés ellenére sincs bocsánat;

  VálaszTörlés
 18. bocsánat; akkár milyen megtért keresztényről bezsélűnk. Te nem tudsz vagy nem akkarsz álláspontot foglalni azok alapján amit irtál; nem hogy konkluziot levonni; tovább menve esetleg megoldást találni; javaslatott adni, de ugyanugy ha a ciknél maradunk ez sem kérdés; a hosszú hozzá szóló fölvetett; hogy mi a jobb keresztényként: mi a jobb ha hamisan együtt érzunk vagy ha öszintén; esetleg mit kell tenni hogy megelőzhető legyen az öngyilkoság. Az előtted hozzá szóló megfogalamzta hogy igazából nem is ez a kérdés hogy van e üdvöságe az öngyilkosnak vagy sem? mert ez nem mi itéljük meg; ez Isten feladata; és azt irja hogy nem lehet egy értelmű választ addni a cik kérdésére sem bibiliai alapon sem emberi erkölcsek alpaján; ez is épp egy olyan filozofiai kérédés amire nincs és soha nem is lessz konkért egyértlemű válsz; nézd meg a filozofiát ha foglalkozol vele; amiota foglalkozunk a filozofiával, elmélkedéssel; egyetlen egy kérédsre sem tudtunk egy élremű választ adni, mondok pár páldát: "mi az élet célja? mi ez élet értleme? pl egy szűletendő gyereknek mikortol van élete? esetleg embrióként is vagy csak a szűletés pillanatában rendelkezik élettel? mikortől beszélünk arrol hogy egy ember mikor lessz gyerekbol felnött?" ezekre tobb mint 2000 éve probálúnk válaszolni és még mindig nics rá válasz; és nem is lessz rá. Igy a kérdés nem az hogy mi történik a halál után; módjátol fuggtelnűl; hanem hogy én bennem egy ilyen esett milyen érzlemeket gondolatokat inditt el; a cik szerzoje azt irja hogy benne hamis egyutt érzést; de közben még is őszinteséget egyutt érzést szinlel és ezáltal hauzgságot követ el. A hosszú hozzászóló gondolataiból neked csak annyi tünik ki hogy ő a lelki pásztort teszi felelősé; az ő hibájának tulajdonitja; és ezt a tévedésedet erőteljesen ecseteled hozzászólásaidban. Rajtad kivül; senki sem azt neheszteli hogy fizetjuk a lelki pásztort a szolgálatairét; de ugyan akkor elvárjuk mint minden szolgáltatástol, hogy az jó legyen még ha nem is 100% ban; akkár fizetünk érte akkár nem, és ez alól te sem vagy kivétel; igy hát maradjunk a te gondolataidnál; ha te ugy gondolod attól mert a leki pászor a gyülekezttől fizetést kap; akkor a gyülekezet alakitja a lelki pásztort a saját igyénei szerint; holott ez a vizsony kölcsönös kell legyen mindkét fél számára; ha a lelkipásztor ennek az alakitásnak nem tessz eleget akkor a te vélményed szerint mehet; kersünk olyat aki eleget tesz az igyéneinek; ez egy nagyon önző egosita gondolkodás mód tőled; mert nem vizsgálod meg ezt a kérdést a másik oladalről is; mi szerint amiben egyett értünk, a gyülekezett egy test; akkor a lelki pászort nem tartozik köteleségel felelőséggel a "Test" tagjaival szemben; te mint annak a testnek a része nem tartozol felelőséggel a testvéreidért?; ha valaki bűnt(öngyilkoságos) követt el a gyülekezeti egytesten belül ugyan ugy te és a lelki pászor is; nem kell számot adjon érte; ha ezt le forditotm neked egy példával tipkusan az az eset amikor látsz egy betörsét, bűn elkövetést; gyilkoság eröszak az utcán vagy a szomszédodban; mi a helyes hivjam a rendörséget vagy haza menejek és VIGYÁZAK hogy én velem nehogy megtörténejen;

  VálaszTörlés
 19. és IMÁTKOZOK hogy gondolják meg magukat az elkövetök; mert hozzá szólásodból ez tünik ki hogy te ezt tennéd; igen el mondtad hogy minden ember számot add, felelőségel tartozik istennel szemben a tettiért; te keresztény megtértként nem felelőséged; Köteleséged a gyülekezeti egy testnek az éppségének; egéségének megőrzése; mert sosem fogsz olyat láttni hogy valaki imaházba megy és a homolkára van irva hogy holnap öngyilkos leszek; segitsetek rajtam; ilyet sem kereszténytól sem nem keresztény embertől ne várj; de arra törkedhetsz mert mint mondtam, felelöséged hogy az egytestben te is aktiv legyél és vigyáz ennek egységére; törödj másokkal; a hosszú hozzá szóló azt mondja hogy minnél jobban szeresük és torődjűnk társainkal; és ez nem csak abbol áll hogy imákozom értuk; hanem beszélgetek érdeklodom figyelek máskora; és egy közöségen belűl ha figyelek és törödöm a másikkal észre tudom venni hogy valami nincs rendeben; keresztényként nem köteleségem segiteni neki? nem ezt kűlönboztett meg a világi embertől? nem ez teszi fényesebbé Isten nevét? hogy segitsek, a képeségeim által megadott maximumot nyujtani; nem csak önmagunkért vagyünk felelősek hanem a társainkért is és igen a lelki pászor ugyan ugy felelősággel tartozik irántünk is mint önmaga iránt; és ezt nem azzal nyerjűk el hogy fizetunk érte; félre értelmezed azt hogy a fizetésről van szó. A cik azt irja hogy a keresztény élet a szenvedés utja; amit nagyon arogánsan kijelentünk, hogy csak a kersztény megtért ember szenved, de nézd meg a nem keresztények életének nem ugyanugy réssze a szenvedés? és az ember nem mindig erre törekszik hogy a szenvedéseit csökkentse? megemlitetted Jóbott; vizgáld meg jobban és tanulj belőle; a bártainak mi lett volna a helyes hozzállás; ismerjük a történetett; ők véleményeztek és nem cselekedtek; igen nagyon jol teszed hogy imátkozol éa vigyázol a saját életedre de lásd már a Jóbb történetét egészében: ne csak a szenvedéseit, a tanulságot a célzást benne; nyisd ki a szemedet; mert nem csak a saját életedért vagy felelos úgyanúgy felelős vagy egy öngyilkosért is ha a környezetedben élt; és nem elég csak imátkozni; a csodák a segitség istentől nem csak ugy jönnek; tenni kell érte testvérem. Ne azt a kérdést tedd föl hogy üdvözűl-e az öngyilkos? vagy hogy mit hivhatunk öngyilkoságnak? gondolkozz el és cselekedj; mert jó dolog ha imátkozol a testvéredért; de egy öngyilkoságg határán lévő személyért nem elég ha ennyit teszűnk, ne elégedjünk meg azzal a tudattal hogy hát én imátkozom mindenkiért sőt ki is emelem hogy "URAM az én gyülekezetemben senki ne legyen öngyilkos" egészitsük ki ezt minnél nagyobb szeretettel törődéssel köteleség felelőség tudattal; mert az imátkozás nem minden esteben elég, ezért mondták neked azt hogy elnyomott vagy; de nem más nyom el téged; hanem te önmagadat mikor megelékszel annyival hogy imátkoztam de a tettim ennyiben kimerültek; lásd azt hogy régen is nem csak a mai korban, nem elég csak az imátkozás, a bojtölés; ennél sokkal többet kell adjunk tegyünk, hogy a gyülekezeti test egéségesen és jól müködjön; de túdd azt is testvér, hogy nem csak a gyülekezeti testért felelsz; hanem minden emberért aki környezetdben van és nem törődsz; akit nem szeretsz kellően; akinek nem viseled gondját kellően; a képeségeink által meghatározott legjobb módon.

  VálaszTörlés
 20. A Biblia szerint nem attól függ egy ember mennybekerülése, hogy öngyilkos lett-e vagy sem. Ha egy meg nem tért ember lesz öngyilkos, akkor nem tett mást, mint siettette az útját a tűz tavába. Azért lesz örökre a pokolban, mert elutasította az üdvösséget és Krisztust, nem pedig azért, mert öngyilkos lett. A Biblia négy embert említ, akik öngyilkosok lettek: Saul (1 Sámuel 31:4), Ahitófel (2 Sámeul 17:23), Zimri (1 Királyok 16:18) és Júdás (Máté 27:5). Mindannyian gonosz, bűnös emberek voltak. A bibliai nézet szerint az öngyilkosság egyenlő a gyilkossággal – hiszen ilyenkor saját magát gyilkolja meg valaki. Isten az egyetlen, aki eldöntheti, hogy mikor és hogyan haljon meg egy ember. A hatalom saját kézbe ragadása a Biblia szerint istenkáromlás.

  Mit mond a Biblia az öngyilkos keresztényekről? Nem hiszem, hogy egy keresztény, aki öngyilkos lesz, elveszítené az üdvösségét és pokolba kerülne. A Biblia azt tanítja, hogy attól a pillanattól, hogy valaki valóban hinni kezd Krisztusban, örökre biztonságban van (János 3:16). A Biblia szerint a keresztények minden kétséget kizáróan biztosak lehetnek benne, hogy örök életük van, bármi is történjen. “Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1 János 5:13) Semmi sem választhat el egy keresztényt Isten szeretetétől! “Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:38-39) Ha semmilyen teremtmény nem tudja elválasztani a keresztényeket Isten szeretetétől, és még egy öngyilkos keresztény is teremtmény, akkor egy öngyilkosság sem választhatja el őt Isten szeretetétől. Jézus minden bűnünkért meghalt... és ha egy igaz keresztény szellemi támadások miatti gyengeségében öngyilkos lesz, akkor az csak egy bűn lenne, amiért Jézus meghalt.

  Ez nem azt jelenti, hogy az öngyilkosság nem egy súlyos bűn Isten ellen. A Biblia szerint az öngyilkosság is gyilkosság, és mindig helytelen. Ha valaki, aki kereszténynek mondja magát öngyilkosságot követne el, akkor komoly kétségeim lennének a hitének őszintesége felől. Nincs olyan körülmény, ami bárkit is – pláne egy keresztényt – feljogosítana rá, hogy véget vessen a saját életének. A keresztények arra lettek elhívva, hogy Istenért éljék az életüket – annak eldöntése, hogy mikor következzen be a halál, szintén kizárólag Istené. Jó illusztráció van a keresztény öngyilkosságra Eszter könyvében. Perzisában volt egy törvény, hogy bárki, aki hívatlanul ment a király elé, halálra van ítélve, kivéve ha a király kinyújtja a pálcáját az illető felé, ezzel jelezve a kegyelmet. Egy keresztény öngyilkossága annyi lenne, mintha hívatlanul menne a Királyhoz, ahelyett, hogy megvárná, amíg sor kerül rá. A király ki fogja nyújtani felé a pálcáját és örök életet ad, de ez nem jelenti azt, hogy boldog is ettől. Bár nem az öngyilkosságról van írva, mégis jó leírása az 1 Korinthus 3:15 az olyan kereszténynek, aki öngyilkos lesz: “Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.”

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miért gondolod azt, hogy érvényes az 1 Korinthus 3:15 az olyan keresztyénre, aki öngyilkos lesz: “Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.” -mert ez előtt az igevers előtt nem pont arról van szó.
   Inkább olvasd az utána kővetkező igéket (és az egész szentírást) is.

   1.Kor.3
   16. Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
   17. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
   18. Senki se csalja meg magát

   imre

   Törlés
 21. “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”
  —János 5,24

  “Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem õket, õk pedig követnek engem. én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki õket az én kezembõl. Az én Atyám, aki nekem adta õket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki õket az Atya kezébõl.”
  —János 10,27-29

  “Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az õ Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.”
  —1János 5,11-13

  VálaszTörlés
 22. Szt. Ágoston az V. században úgy érvelt, hogy az öngyilkosság a hatodik parancsolat megszegése, amely így szól: “Ne ölj!” (2Mózes 20,13).
  Később Aquinói Szent Tamás - aki katolikus lévén abban hitt, hogy a bűnöket a másvilágra való eltávozás előtt kell megbánni -, azt tanította, hogy az öngyilkosság a legvégzetesebb bűn, mert az ember nem tudja megbánni. A probléma ezzel a nézettel az, hogy az üdvösség örök biztonsága tanának sajnálatos félreértéséről tanúskodik, amit pedig a Biblia egyértelműen tanít.
  Isten kegyelme által menekülünk meg, nem tettek révén (Efézus 2,8-9) és semmi sem választhat el minket Krisztus szeretetétől (Róma 8,37-39).

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Névtelen!

   Szerintem a te kegyelemtan értelmezéseddel van inkább probléma és nem az Aquinói Szent Tamás nézetével. Ugyanis ha szélsőségesen értelmezzük az üdvösség örök biztonsága tanát, akkor abból az is következhetne hogy amennyiben valaki egyszer megtért újjászületett, akkor nyugodtan lophat, csalhat, ölhet, végül magát is felkötheti, mert "valamikor" kegyelmet nyert. Na, ne már... Ezzel a felfogással simán lehetne "keresztyén öngyilkos terroristákat" képezni az iszlámmal szemben.
   Én azt kívánom hogy inkább Aquinói Szent Tamás nézete uralkodjon mint a tied(nem veled van bajom, remélem érted:), vagy akár a hiper kálvinizmus tana...

   Szeretettel,
   Efraim

   Törlés
 23. a depresszió bűn vagy betegség? Ha bűn, hogy segít rajta a gyógyszer, ha betegség akkor hogy lehet mindenkor örülni?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az alkoholizmus bűn vagy betegség? Az AIDS bűn vagy betegség? Ezek mind rossz kérdésfeltevések. "A bűn olyan pusztító vírus mely lelki betegséget(halált) okoz és sokszor fizikai tüneteket is produkál..."/vefraim/

   Törlés
 24. Tényleg hosszadalmasan, jól átgondolva, utánanézve, alátámasztva írta ezt a cikket. Ám kifelejti az elméletek közül, -tudom, hogy nem ez volt az adott szemszög, nekem mégis nagyon hiányzik- az öngyilkos lelki sajátosságait. Azt, hogy amikor saját életét adja fel, olyan beszűkült lelki állapotban van, ami nem hogy azt nem engedi hogy egyet is ezek közül a pontok közül végig gondoljon, hanem a jelenlegi helyzetén kivül semmit sem lát, semmilyen kapcsolatát, így Istennel valót sem. A kamaszok öngyilkosságának 40%-a hirtelen döntés, nem egy jól átgondolt, előkészített. Tehát valószínűleg hamarabb meghozzák ezt a döntést, mint amennyi időt ön a cikk megírásával töltött. A héten egy baráti család 27 éves fia lett öngyilkos. Nem tagadom érzelmileg eléggé befolyásolt vagyok most. Gyerekkora óta hallja Isten igéjét, 10 éve szolgál a gyülekezetben. Este azt posztolta az oldalára, hogy Isten jó. És fényképként egy bűnbánó imát és egy megtérő imát mellékelt. Majd ment és leugrott a hídról. Igen ez egy tervezett lépés volt és úgy tűnik az örökkévalóság szempontjából is átgondolta és előre kért bocsánatot.

  VálaszTörlés

Itt hozzá(m) szólhatsz...