2011. december 31., szombat

Most múlik pontosan

el ez az esztendő, de van ami már a régmúlthoz tartozik. Ilyenek az alábbi képen látható idők...
34 éve
29 éve

21 éve
Meg vagy-e tisztulva...?

2011. december 25., vasárnap

Az erdélyi magyar baptisták

imaheti programja innen letölthető. 2012 első hetében az itt közölt tematikus sorozat szerint fogunk imádkozni estéről estére. Aki velünk együtt akar hálát adni és könyörögni az töltse le és nyomtassa ki ezt az anyagot. Megéri.

2011. december 24., szombat

Ezt a karácsonyi üzenetet kaptam az Úrtól

"Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által." Tit. 3:1-6

Vallási analfabéták

az egyik legtöbbször látogatott magyar hírportál(www.index.hu) szerkesztői. December 24-én kellemes húsvétot kívántak az olvasóknak. A vallási analfabetizmus mementójaként az alábbi képernyőképet rögzítettem... Szomorú...

2011. december 22., csütörtök

Nagyváradon jártam

a Szövetségnél és a "Szeretet" szerkesztőségében..., majd estére elmentem Tasnádra a cigány közösségbe. Végül csak haza érkeztem. Áldassék az Úr neve!

2011. december 21., szerda

Ha tudtam volna


egy évvel ezelőtt hogy mi lesz ebben az esztendőben, akkor is megírtam volna az alábbi levelet. Igaz hogy az alábbiakat egy szolgatársaknak fenntartott levelezőlistára írtam, de véleményem szerint gyülekezeti közösségeinket is érinti a tárgyalt téma, különös tekintettel a kiemelt részre... Ezért döntöttem úgy, hogy így év vége felé -nem csak a visszatekintés miatt- itt a blogon is közlöm akkori gondolataimat. 


Kedves Testvéreim! 
           Az Úr kegyelméből ma töltöm 41. életévemet aminek nagyobb része gyarlóság és inkább szégyenkezek  miatta, de hála a Mindenhatónak, aki az Ő Fiában új életet adott nekem, hogy örülni is tudok, azért mert elvette bűnöm, szégyenem! Így tehát örülök az új életnek, a feladatnak amit rám bízott és azért imádkozom hogy hűséges maradhassak Hozzá!            Úgy vettem észre, hogy némelyek kezdik rosszul érezni magukat, akkor ha valamilyen "feszültség" vagy nehéz ügy kerül a közösség ill. nyilvánosság elé. Pedig ez így természetes. Amikor újjászülettünk jó néhányan a zilahi ifjúságban nagyon is oda figyeltünk egymásra. Rákérdeztünk a másikra, hogy van lelkileg és ha úgy tetszik még "szőrszálhasogatóak" is voltunk, mert nem elégedtünk meg azzal a váasszal hogy "jól", "minden rendben", vagy "ez nem tartozik ide". Megmondtuk egymásnak kerek-perec ha valamit nem láttunk jónak és nem volt ebből sértődés. ill. volt, de az el is távolodott tőlünk és sajnos ma sincs a helyén. Úgy gondolom ha egymás között vagyunk és egymást az újjászülettek közösségének*(még nem is azt mondtam hogy szolgatársnak*) fogadjuk el, nem a háttérben, nem elhallgatva, "elmismásolva" kell "helyre tenni" dolgokat, akkor amikor  egymásról sőt, egész közösségünkre kiható következményekkel kell szembenéznünk. Mit értek alatta? Azt hogy egy lelkipásztor  élete ill. kapcsolatai nem számítanak magánügynek. Mivel ő egy közösség képviselője, felvigyázója, ezért a vele kapcsolatos kérdések vagy fenntartások nem csak személyét illetik, hanem rajta keresztül másokra is hatnak. A másik dolog az hogy a felelősséget il. a közösséget gyakorolni egymás felé eredményesen, csak úgy lehet ha legalább magunk között(szolgatársak között) nyíltak vagyunk. Nem kell megijedni attól, ha olykor szikrázik a párbeszéd, de mégis tisztul a kép.(*"Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, a képen az ember élesíti az ő barátjának orczáját." Péld.27:17)* Elsősorban Krisztus miatt(Ő mindenek felett!!!) és magunk, mások miatt is. Ő miatta nem tűrhetjük meg a bűnt magunkban és nem nézhetjük el azt sem ha valaki szégyent hoz rá magaviseletével. Ez nem magánügy. Ez az Ő ügye.     Azt látom hogy ez utolsó időkben a gyülekezeti fegyelem ill. fenyíték alkalmazása  nagy kérdés a szolgatársak között is. Meg van a kísértés arra, hogy akkor amikor oly sok az üres padsor az imaházban, mindenkit "szeretetben" elfogadjunk úgy ahogy van, pedig nagyon is meg kell ítélni azt, ami nem illik Krisztushoz. Hol beszéljük meg azt ami nehéz, ami kísértés ha nem itt magunk között? Miért oly riasztó ha valaki személyében meg van vizsgálva a szolgatársak között? Netán félek attól hogy egyszer én is sorra kerülhetek? Ámen! Úgy legyen! Ha van kölcsönös szeretet és alázat akkor csak jó származhat mindebből!!! Lehet hogy ma Pál apostolt is elmarasztalnák egyesek azért, mert* Démászról(2.Tim.4:10) <http://www.biblia.hu/biblia_k/k_55_4.htm>* ill. * Péterről(Gal.2:14) <http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=48&c=2&v=14#v12*a nagy nyilvánosság előtt úgy nyilatkozott, ahogy olvassuk, de én mégis azt mondom hogy ma is az a mérce ami akkor volt.              Tehát testvéreim, csak egyenesen és nyíltan, de szeretettel és alázattal intsük, neveljük, bátorítsuk*("2Tim.3:16*)<http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=55&c=3&v=16#v14egymást az Ige fényében, mert ezzel a Szent Lélek csak a javunkat munkálja!!! 


Szeretettel, 
Efraim 

A hozzászólások (comment) ismét engedélyezve vannak...

Szeretnék készíteni

egy térképet Kiss Juhász Vilmos testvérem javaslatára ami az erdélyi magyar baptisták területi eloszlását mutatja be.  Ha az Úr is úgy akarja és minden jól alakul, akkor a tavaszi kongresszusra mindenki számára elérhető lesz. A reformátusoknak is van egy hasonló kiadványuk, mely a két egyházkerületen(erdélyi+királyhágómelléki) belül mutatja az egyházmegyéket és azon belül az egyházközségeket a taglétszám függvényében. Nekem jónak tűnne hogy ezen felosztás és megfeleltetés alapján én is megrajzoljam a misszókerületek(egyházkerület), a körzetek(egyházmegyék) és gyülekezetek(egyházközség) területeit, hogy egy ilyen missziós térképre nézve mindenki tudja, hogy hol mekkora gyülekezeteink, misszióállomásaink és milyen szervezeti formákban vannak Erdély szerte. Egy ilyen térképet minden gyülekezetben ki lehetne függeszteni és akkor az egymásért való imádkozásunk is célratörőbb lehetne. Építő javaslatokat ill. hozzászólásokat e tekintetben is fogadok a vefraimkukacgmailpontcom címen.

2011. december 18., vasárnap

Megtámadtak

az állatvédők, a szombati bejegyzés miatt, ezért egy bizonyos ideig csak moderálva jelenhetnek meg a megjegyzések...

2011. december 17., szombat

Köszönjük

mindenkinek az imatámogatást, akik segítségül hívták az Úr Jézus nevét édesanyánk miatt!!! Hála az Úrnak hogy már jobban van. Itt Evódia húgom blogján többet is meg lehet tudni róla, mert ott van mellette.

Frissítés: Itt már édesanyám íratta le hogy mi történt...

Betelt a pohár

Nem tudom hogy kinél kell lemondani az "Élet és Világosság" című havilapot, mely évek óta rendszeresen eljut hozzám és több testvéremhez is, de mostantól nem igénylem. Nem mintha eddig is kértem volna, de elfogadtam ha adták. Nem mindig olvastam el, de néha jó írások voltak benne, bizonyságtételek. Mostanra viszont a MET lapjaként amolyan közéleti havilappá "nőtte" ki magát. Helye van az ilyen típusú lapoknak is a sajtópiacon és nem is azzal van bajom, hogy megjelenik, hanem azzal hogy gyülekezeteinkben ingyenesen terjesztik mint valami lelki tartalmat. Aki akarja vásárolja meg úgy mint a "Bihari Naplót" vagy a "Magyar Nemzetet", "Magyar Narancsot" kinek mi az ízlése, de ne gondolja senki hogy sokkal több lelki tartalom van benne mint az előbb említett lapokban. Olykor azok is leírják annyiszor az Úr Jézus nevét, mint ahányszor a mostani lapszám 36 oldalán megtaláltam. Ha Bach 1725. évi karácsonyi műve nem lenne elemezve benne akkor a Jézus nevét csak egyszer vagy kétszer lehetne megtalálni ebben az "egyházi" lapban. Olvasunk benne a chanukáról, a menóráról, Lisztről és a cigányokról, Rabindranath Tagore hindu költőről, a Mikulásról, egyházi évfordulóról és végül Cézárról az "egyház" kutyájáról. A MET létezésének 30. évfordulójára írt cikk legfőbb vonatkozása az a megállapítás hogy az "egyház" 1998--as költségvetése 15 millió forint volt, ma pedig több mint 2 milliárd Ft. Hála a sok szociális intézménynek amit főként állami pénzekből tart fenn.  Tehát inkább szociális gondozóhálózat a MET mint egyház. Ennek is helye van a társadalomban. Viszont mi a bűnből való szabadulást, a megtérést, az újjászületést a lelki életet többnek értjük a  szociális érzékenységnél. Ebben a lapszámban a Cézárról megírt nekrológ verte ki nálam a biztosítékot. Cézár volt ugyanis az "Egyház" kutyája, aki 18 év után betelt az élettel és kimúlt. Én is elkövettem olyat hogy a 18. évében tragikus sorsra jutott  Transzporterünkről nekrológot írtam (egy kicsit másként), de nem a "Szeretet" lapunkba, hanem csak úgy magamnak a blogra. Mindennek rendelt ideje és helye van. Ne keverjük össze a dolgokat. Abban az "egyházi" újságban ahol egy teljes oldalt "szentelnek"  az "egyház" kutyájának de az Úr Jézus áldozatáról elvétve ha megemlékeznek, nincs se élet se világosság még akkor sem ha e két szó a lap fejlécében megtalálható. Elrettentő példaként beszkennelem a lapszám 35. oldalát.

2011. december 15., csütörtök

2011. december 13., kedd

Megtérés, bemerítés, bűnrendezés...

Erről szólt a Simon József testvér előadása a KCA konferenciáján, amit érdemes meghallgatni másoknak is. Tényleg. 41perc 41 másodpercnél hallható egy igen jó példa a helyes bűnvallásra...

Alább Novák Zsolt testvér szolgálata hallgatható vissza "Gyülekezeti fegyelem" témakörben.

Szolgatársi közösségben

Szabó András, Albert István Zsolt(nem látszik), Fazakas György. Kiss Zoltán, Papp László, Nagy István, Borzási István, Fekete Csaba és én(nem látszunk)
voltunk együtt Csaba testvéréknél. A "kilence" megvolt a tizedik viszont hiányzott :(
Osztottuk a terheket, bátorítottuk egyik a másikat, imádkoztunk egymásért, a külmisszióért, az ünnepi szolgálatokért. Készültünk és végül énekeltünk...
"Öröm, öröm ó drága kedves hír..." Ámen!

2011. december 8., csütörtök

2011. december 6., kedd

Missziómunkások konferenciája

volt hétfõn kedden a Margitta melletti holland farmon. Ezen a konferencián fõleg azok vettek részt akik a romamisszióban forgolódnak. A mellékelt képen éppen Simon József testvér látható amint a megtérés, bemerítés, bûnrendezés témakörében szolgált.

2011. december 4., vasárnap

42.

évemet töltöttem a mai napon az Úr kegyelméből. Az új emberem viszont még csak 24 éves. Amióta lelkipásztor vagyok vagyok eddig csak egyszer esett vasárnapra a születésnapom 2005-ben(Baróton a szülővárosomban) és akkor is megadatott az a kegyelem ami a mai napon, hogy együtt úrvacsoráztunk a gyülekezetemmel és még evangéliumot is hirdethettem. Délelőtt tehát itthon, délután 15 órától Poklosteleken majd este hattól ismét itthon szólhattam az Úr igéjét. A testvérek Micskéről és itthon is nagy szeretettel és igével köszöntöttek, igérték hogy ezután is imádkoznak értem. Hálás vagyok értük és mindazokért is akik a mai napon akár emailben, facebookon, sms-ben, telefonban vagy személyesen kívántak áldást az életemre! Sokkal tartozom az Úr Jézusnak!!! Áldott legyen az Ő neve!
Délelőtt itthon Érszőllősön

Délután a poklostelki imaházban

Este a pengetőszenekar is szolgált

2011. december 3., szombat

Missziókerületi közgyülésunk

volt ma és mi érszöllösiek voltunk a házigazdák. Jó együttlétünk volt, mert nem csak adminisztratív feladatok kötöttek le minket, hanem az igeszolgálat(Borzási Pál) is telitalálat volt...


2011. december 1., csütörtök

2011. november 27., vasárnap

Bemerítés Érszőllősön - Evangelizáció Szatmáron

Az Úr kegyelméből ünnepnapra ébredtünk, mivel gyülekezetünkben ebben az esztendőben is megmozdult a víz. Négyen tettek bizonyságot fehér ruhában arról hogy Jézus Krisztus megváltotta őket a kárhozattól. Délelőtt az áhítaton Lippai János és Lisztes Tibor buzdítottak minket hálaadásra és könyörgésre, majd hárman(Diós Ferenc, Bohus András és én) mentünk fel a szószékre hogy tegyük azt amivel az Úr megbízott minket. Itt visszanézhető a délelőtti alkalom nagy része...
Diós Ferenc, Gombos Zsuzsa, Gombos Emőke, Veress Efraim, Bebek Géza, Ferenczi Lídia és Bohus András
A délutáni alkalom négy órakor kezdődött, amelyen András és Tibor szolgáltak és Gombos Miklós gyülekezeti vén látta el a házigazdai teendőket, mert nekem Szatmárra kellett menni. Adventi koncertet és evangelizációt szervezett a Filharmóniába a baptista gyülekezet. Nagyon sokan eljöttek erre az alkalomra, úgy hogy már egészen megtelt a terem mire elkezdődött az evangelizáció. Először az összevont gyerekkórus majd a gyülekezet énekkara énekeltek 3-3 éneket, majd azután prédikálhattam a Mt.13-ból  a konkoly és búza példázata és annak magyarázata alapján. Az Úré legyen a dicsőség azokért akikkel a felhívás után visszamaradtunk imádkozni. Szűcs Sándor testvér a nevüket is mind felírta, úgyhogy van miért és van kikért imádkozni most egy ideig... Hála! Hála!
A gyerekkórus szolgál Kovács Barna testvér vezetésével
 

"De mi nem vagyunk

a meghátrálás emberei hogy elvesszünk hanem hitéi hogy életet nyerjünk..."(Zsid.10:39) Ez az ige igaz kedves vendégeinkre is, akik ugyan balesetet szenvedtek, de mégis tovább jöttek Érszőllősre. Bohus András és Lisztes Tibor testvéreket, a békési gyülekezetből(Magyarország) már a szombat esti összejövetelre is vártuk és arra számítottunk hogy vasárnap is közöttünk szolgálnak a bemerítési ünnepélyen. Erre fel szombat este 5 óra körül csörög a mobilom és benne András testvérem közli, hogy nagyon sajnálja hogy nem érkeznek el közénk, mert a határállomástól nem messze Létavértesnál balesetet szenvedtek. Az autó, egy Nissan Vanette az árokban van és mind a négy kereke az ég felé. Hála az Úrnak karcolás nélkül szálltak ki belőle. Azonnal szóltam Szilágyi Zsoltnak (Székelyhídon lakik a feleségem 2. unokatestvére), hogy menjen ki hozzájuk és segítsen amit lehet. Én is elindultam és egy órán belül meg is érkeztem. Az elején még nem tudták testvéreink sem hogy miként döntsenek, jöjjenek tovább vagy sem, de aztán végül -az én hitem szerint is- a jobb részt választották. Igaz hogy András a lányát Lídiát haza küldte az unokatestvéreivel(ők éppen egy konferenciáról tartottak hazafelé Derecskén át) és az autót is egy egy autómentő vitte haza Békésre, de ők nem fordultak vissza. Hiszem hogy az Úr sok áldást ad általuk a gyülekezetünkben. Arról is megvagyok győződve hogy az anyagi kár is ami az autóban keletkezett, az Úr előtt ismert. Mivel látja hogy az ő szolgái nem hátrálnak meg ilyen próbatételekben sem, ezért ki fogja rendelni a szükséges pénzösszeget a javításhoz!
Azt kérem az Úrtól hogy a most vasárnap bemerítettek egész életére is legyen igaz a bejegyzés címében idézett ige! Ámen! Úgy legyen!

2011. november 20., vasárnap

Gyermekbemutatásra

került sor ma este Érszőllősön. Ráksi Lajos és Ildikó 2. gyermekéért Áronért adtunk hálát ami után egész életére az Úrnak ajánlottuk. Hisszük hogy az Úr elfogadta a felajánlást és meg fogja áldani a gyermeket és a szüleit is. Az istentisztelet keretében a pengetőszenekar is szépen szolgált. Az alábbi videó felvételen is erről győződhetünk meg...

2011. november 19., szombat

Ezt érdemes meghallgatni

Csütörtökön volt két hete(lsd. korábbi bejegyzés), hogy Tasnádon voltunk Kajcza János testvérrel. Az ottani szolgálatát rögzítettem. Igaz hogy lemaradt belőle vagy 5 perc, de így is sok tanulsága van azok számára akik cigány-magyar kapcsolatokban vagy cigánymisszióban  gondolkodnak, tevékenykednek.
E szolgálat után könnyebb volt a helyreállást munkálni a testvérek között.

Ejegyzésen

szolgáltam ma este Albert István Zsolt lelkipásztor társammal együtt. Ő a vőlegény(Imre) lelkipásztoraként én pedig a menyasszony(Orsolya, Nagyvárad-Betlehemi gyülekezet) lelkipásztoraként voltunk jelen ezen a szép ünnepen.

2011. november 13., vasárnap

Kárpátalján

Pénteken még Nagyvarsányban voltunk együtt a magyarországi és kárpátaljai szolgatársakkal, de szombatra nyolcan erdélyiek, már átmentünk Kárpátaljára. Ott mindegyikünket külön gyülekezetbe osztottak és a szombat délelőtti közös alkalom után csak vasárnap estére jöttünk újra össze Beregszászba.
Nagyvarsányban Cserés Attila szolgatársunk köszöntött minket


Szombat délelőtt a beregszászi imaházban

Guton énekkel kezdtük a délelőtti alkalmat
Vasárnap este Beregszászban, ahová Budai Lajos és N.Kasza Dániel még nem érkeztek meg

2011. november 11., péntek

A XXI. TELEK -re

kerül sor ezen a hétvégén melyre több lelkipásztor társammal én is igyekszem. Ha az Úr megsegít, akkor néhányunknak megadatik az a kegyelem hogy Kárpátalján szolgáljunk. Aki tud imádkozzon értünk!

Addig pedig olvasnivalónak idemásolom azt a cikket amit az októberi Mustármagba írtam. Talán itt is hasznos megjeleníteni a lapban leírtakat...
Internetes kommunikáció – Áldás vagy átok, tőled függ!!!

Mára a valamikori drága igényből olcsó szükség lett az internetes hozzáférés lehetősége. Ezzel egyidejűleg az internet világában sokszorosára nőtt a „digitális analfabéták” száma. Hogy kik ezek? Azok akik mindenféle előképzettség(elővigyázatosság) nélkül rászabadulnak a hálózatra és többnyire ösztönösen kattintgatnak, szörfölnek ide-oda, erre-arra, ameddig el nem tévednek, vagy bele nem merülnek a digitális posványba. Hiszem és tudom hogy az Úr nem akarja ilyennek látni az övéit még a virtuális világban sem.
„Reggel méreg délben étek este orvosság...” Nagymamám amikor ezt a mondást idézte, akkor a retekre alkalmazta. Így már gyermekkorban megértettem hogy retket éhgyomorra enni nem jó. Legalább ennyi alapigazságot az internet használat tekintetében is érdemes lenne megjegyezni. Tehát nem mindegy hogy miért, mikor és milyen állapotban ül le az emberfia-lánya a gép elé, vagy ragadja magához okostelefonját, tabletjét. Mint ahogyan a kamionsofőröknek vezetés közben törvényi szabályozás írja elő nem csak az alkohol tilalmat, hanem a pihenőidő mennyiségét is, úgy a menny felé haladó ember számára is kell legyen egy útmutatás a helyes internethasználat felől. Különösen fontos erre a mai időben odafigyelni amikor az okostelefonok és a mobilinternet révén úgymond állandóan „online” állapotban vagyunk. Túl vagyunk már azon az időszakon amikor is az internethasználatot az otthon, a munkahely, az iskola időben és térben korlátozta. Ahol van „térerő” ott már van „input-output”. (A számítástechnikában ezekkel a kifejezésekkel a számítógép és a felhasználó, vagy az eszközök egymás közötti kommunikációs folyamatát, valamint az azokban részt vevő adatok összességét jelezzük). Tehát úgymond bárhol elérnek a „Facebook”, "Ymessenger” üzenetek, levelek sőt mi is olykor kényszert érzünk arra, hogy megosszuk amit hallottunk, láttunk azonnal a barátainkkal, ismerőseinkkel. Mindegy hogy mit veszünk be és mit osztunk meg magunkból? Ugye hogy nem. Van akit a Szent Lélek már eddig is vezetett és lesz olyan akinek talán ez az írás segít abban, hogy mértékletes és józan maradjon a virtuális világban is.
Az egyszerűség kedvéért maradjunk azoknál a fogalmaknál amelyekről már szó volt, mert pusztán ezekre odafigyelve és ügyelve már jó irányába fordulhatunk az információs szupersztrádán..
Input. Igen fontos kérdés hogy mivel tölti meg az ember a fejét, a szívét, a lelkét. A régi mondás szerint amit eszel az leszel. Átkot vagy áldást veszel magadra az interneten? Te mit veszel be? Mire szomjazol-éhezel? Ha az IGAZSÁGRA, akkor a böngésződ előzményeiben, elmentett könyvjelzőid között keresztyén szemléletű honlapok vannak többségben, a barátaid többnyire testvéreid is. Amennyiben nem az „odafelvalókat” keresed akkor haverok, csajok jelentik a kapcsolataidat, lájkolod amit a többség és böngészőhasználat után mindig törlöd az előzményeket. Vagy te „privát”, „inkognitó” üzemmódban használod a böngészőt? Mindez önmagáért beszél. Vigyázz tehát arra mit veszel be, mivel töltöd fel magad, mert sok lélekmérgező anyag kerülhet a szervezetedbe meggondolatlanság, felelőtlenség nyomán! Igaz hogy az Úr Jézus szavai szerint nem az fertőzteti meg az embert ami bemegy az emberbe, de ott beviteli csatornaként a száj volt megjelölve nem pedig a szem és a fül, melyeket sokszor be kell zárni, hogy elkerüljük a fertőzést. Vigyázz arra hogy mit olvasol, mit hallgatsz és milyen képeket ill. filmeket nézel! Aztán a forrásra is figyelj oda, mert „egy forrás sem adhat sós és édes vizet” Jakab 3:12b Lehet hogy adott időben minden szépnek és jónak látszik, de ugyanakkor aki, vagy ami a látszat mögött van az nagyon is romlott és gonosz. Pedofilok, paráznák, gyilkosok, részegesek stb. stb. olyan szép és kedves meséket, bókokat tudnak írni facebookon, messsengeren, skypeon vagy egyéb chat alkalmazásokon kiválasztott áldozataiknak, hogy rútságuk csak utólag derül ki. A kétértelmű beszéd vagy írás minősíti a forrást. Ne fogadj be és el akármit és akárkit csak megbízható forrásból töltekezz!
Output. Mit adjunk ki magunkból, mit láttassunk magunkból? Olyan kérdések ezek amelyekre tudni kell a helyes választ ahhoz hogy internethasználatunk ne átok hanem áldás legyen. „Az jön ki az emberből ami benne van.” De vajon mindennek ki kell jönni és mindenki előtt? Ha kedvesek akarunk lenni az Úr előtt és jót akarunk magunknak, másoknak akkor az a válaszunk hogy nem. Sőt amit magunkból közlünk, azt sem mindegy hogyan tesszük. Aztán bármennyire is nagy igazságnak látszik a fentebbi idézet, mégsem teljes igazság, mert sokszor még az is kijönni látszik az emberből ami soha nem volt benne. Ezt képmutatásnak vagy idegen tollakkal való ékeskedésnek mondjuk. A hívő ember, legyen az fiatal vagy idős, fiú vagy lány mindig arra kell törekedjen hogy „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5:16 Küldetésünk van tehát arra nézve hogy megjelenítsük magunkból mindazt ami Tőle származik. Erre kiváló terep és lehetőség az internet. Megoszthatod személyes bizonyságtételedet, tanulságos történeteidet élményeidet egyszóval magadat a nagyvilággal is csak figyelj oda arra hogy „Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.” Mt.7:6 „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” 1Kor.6:19
Akkor van baj a közléssel és akkor von átkot maga után az internethasználat ha az output testiséget és nem lelki szépséget jelenít meg. Kevés szomorúbb látvány van az interneten, annál mint amikor a facebook vagy egyéb képmegosztó oldalakon hivő(?) lányok, fiúk olyan képeket, szövegeket tesznek közé magukról, egymásról, amelyeknél csak a képek alatt sorakozó kétértelmű megjegyzések ocsmányabbak. Nem kellene ennek így lenni. Sőt. „A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.”Róm.12:17b Mai mediatizált világunkban nagyon is figyelni kell arra, hogy milyen képet mutatunk magunkról. Légy őszinte, de ne mezítelen, légy szókimondó, de ne közönséges , légy hívő, de ne hiszékeny és e felsorolást lehetne folytatni! Az Úr adjon még további bölcsességet és világosságot arra nézve, hogy megítélhessük mi az a közlés az interneten, ami miatt dicsőíteni fogják az emberek Mennyei Atyánkat! Ha ez a cél akkor ennek eléréséhez jó lelkiállapot és a Szent Lélek vezetése szükségeltetik. Akkor áldást veszünk és áldás leszünk még az interneten is!      Veress Efraim

2011. november 7., hétfő

Egy jó hír és egy kevésbé jó hír

A jó hír az hogy édesapám ezekben az időkben az életrajzi könyvének("Csak eszköz voltam") 2. kiadásának bővített változatát írja a húgom(Napsugár) segítségével. Ha az Úr is megsegíti és jónak látja, akkor karácsonyra kapható lesz az újabb fejezetekkel bővített második kiadás... 

A kevésbé jó hír a húgom Napsugár facebook bejegyzésében olvasható:


Édesanyám
(Veressné Ady Anna) beteg. Lyme kórt kapott kullancs-csípésből. Most kezelés alatt 
van itthon, a Hargitán, de nagyon rosszul érzi magát. Kérlek, imádkozzatok érte!"

Tasnád - Békés - Nagyfalu

Ezek voltak az utóbbi napok állomásai. Csütörtök este Tasnádon a roma közösségben Kajcza János és Gál Győző lelkipásztor testvérekkel képviseltük a mi Urunkat, míg Vasárnap a békési gyülekezetben szolgáltam délelőtt-délután egy bemerítési ünnepélyen dr.Mészáros Kálmán testvérrel együtt. Erre az alkalomra elkísért a feleségem, legnagyobb lányom és Erdei Sándor testvérem Szilágypérból. Délelőtt volt a bemerítés és délután a bemerítettekért való imádkozás. Ebédre Évi nénéméknél(édesanyám húga) voltunk hivatalosak. Nagyon jó élményekkel indultunk haza vacsora után a Bohus családtól. A mai napon, pedig szolgatársi közösségben lehettünk együtt mintegy kilencen Nagyfaluban, ahol Nagy István lelkipásztor volt az alkalom  házigazdája. Beszélgetésünk és imádkozásunk a ma reggeli ige(1Kor10:13)  kapcsán a kísértések témakörében maradt és tapasztalatainkkal ill. bizonyságainkkal egymás javát munkálhattuk...
Tasnádon

Békés - A már bemerített öt testvérünk

Békés - Úrvacsorához készülve...

Nagyfalu - Hárman a kilencből...

2011. november 1., kedd

Újra itthon

vagyunk a feleségemmel gyermekeink között. Akármennyire is jó volt nekünk kettőnknek együtt lenni, azért most még jobb. Az Úr kegyelméből feltöltődve, felfrissülve, megerősödve vághatunk neki az előttünk álló feladatoknak, mert abból sok van. Hála az Úrnak hogy apósomék vállalták gyerekeink felügyeletét ez idő alatt és semmi baj nem történt. Áldassék az Úr neve!

2011. október 30., vasárnap

Sopronban a "leghűségesebb" városban

is hűségesek maradtunk szokásunkhoz mely szerint minden vasárnap gyülekezetbe megyünk. Jó volt együtt lenni az Úrral és a soproni testvérekkel itt. Erdélyből ideszármazottak itt is vannak, úgyhogy otthon éreztem magam, különösképpen azután, hogy Szatmárnémetiből és Korbolyáról(Érszőllőshöz közeli kis falu) való testvérek fogadtak már az udvaron.
Az imaház és az alábbi képen látható emléktáblás épület egymással szemközt találhatók

"Magyarok maradtunk" hirdeti a felirat, de milyen jó lesz ha mi többet is tudunk mondani ennél, minden próba, kísértés és nehézség után: "Hívők maradtunk", "Hűségesek maradtunk Jézushoz, a Biblia tanításához, a kegyességhez stb..." Ámen! 
 Márti a Korbolyáról elszármazott testvérnővel
A vasárnapiskolások szolgálata
Frank Sándor testvérrel a szeretetvendégség előtt
Sopronban a Várkörút egy szelete

2011. október 29., szombat

Bécsben - házaspáros körúton

már egészen más volt a hangulat. Rengeteg turista között épp hogy csak utat találtunk célunk felé. Itt már nem volt gond a nyelvi különbözőség hiszen több nyelven is hallottunk, láttunk-olvastunk... Magyarok is sokkal többen voltak(legalábbis a beszédet tekintve) mint Pozsonyban. Azonban innen is jobbnak láttuk egy nap után keletre fordulni és a "leghűségesebb" városig menni. Holnapra ide hívtak testvéreink a Bárka Baptista gyülekezetbe. Frank Sándor testvérrel is fogok találkozni, aki ugyancsak ezt a gyülekezetet látogatja meg...
A fiákerek végállomásánál

Hubmayer Baltazár(olvasd el!!!) emléktáblája

Pozsonyban - házaspáros körúton

A feleségemmel ellátogattunk a magyar országgyűlés(a rendek gyűlése) egykori székhelyére, de a magyar volta csak töredékeiben lelhető fel ennek a városnak. elég lehangoló volt látni hogy amit Funar Kolozsvárral tett azt Ficoék sokkal felülmúlták "Bratyiszlava" tekintetében. Minden régi épület, műemlék a szlovák nemzetről szólt, pedig az országuknál még nagyapám is idősebb volt. Magyar írást csak régi megkopott templom falon láttam. Azonban nemhogy magyar nyelven, de még angolul sem nagyon találtam feliratokat. Kezdve a parkolóórák működési tájékoztatójától az éttermek menülapjáig. Egy angol nyelvű felirat(az is inkább ábrával) azért elég sokszor feltűnt: "I (szív) Bratislava". (Szívtam is a fogam rendesen:) Az embernek fél nap után olyan érzése támadt, amit ezze lehetne legjobban kifejezni: el innen minél hamarabb...

Pozsonyban csak itt tudtam mosolyra bírni a feleségemet

2011. október 25., kedd

Budapesten a Baptista Központban

vagyunk együtt ezen a napon a MABAVISZ(Magyar Baptisták Világszövetsége) őszi tanácsülésén. A tagszövetségek képviseletében Mészáros Kálmán, Mészáros Kornél, Papp János(Magyarország), Nyúl Zoltán(Vajdaság), Dóczé Bálint(Felvidék), Nehro Bálint(Kárpátalja), Simon József, Borzási István testvérek és én (Erdély) tárgyaltunk a közelgő Reménység Fesztivál szervezési feladatairól és egyéb fontos kérdésekről.
Borzási István testvér még nem érkezett meg

2011. október 20., csütörtök

Maratoni ülésünk volt

a tegnap az elnökségben. Délelőtt 10-től este fél nyolcig voltunk együtt amit csak egy rövid ebédszünet szakított meg. Így év vége felé elég sok minden összegyűl egy ekkora közösségben mint a miénk, de hála az Úrnak hogy nem keservesen hanem jó hangulatban és -ami még fontosabb sok- hitünk szerint jó irányba haladtunk. Egy teológiára jelentkező fiatalembert is meghallgattunk, akinek a bizonyságtétele meggyőzött minket arról hogy támogassuk a felvételi kérelmét. Így tehát egy új diákunk van a teológián Szálasi Rudolf személyében... Imádkozni kell érte!

2011. október 18., kedd

Vasárnap este az ifjúsággalAz alábbi videó pedig a múlt hétről van és a KCA beszámolóhoz kapcsolódik. Zozó énekel és a hollandok kísérik...

2011. október 16., vasárnap

Diakónus avatás délelőtt, hálaadó ünnep délután

Gazdag napunk volt ezen a vasárnapom. ifj.Híri János testvér avatására több lelkipásztor is érkezett. Bándi Sándor és Bodor Sándor testvérek(korábban mindketten pásztorolták ezt a gyülekezetet) hirdettek igét délelőtt, míg az avatás szertartását Kovács Gyula mszk. elnök testvér vezette. A köszöntést és a programvezetés szolgálatát házigazdai Tripó István testvérrel osztottuk meg.
A délelőtti imaáhítaton Ferenczi Béla és Tripó István testvérek buzdítottak hálára
Délutánra már csak Tripó testvér maradt a vendég szolgálattevők közül, ezért őrá hárult az igei szolgálat. Előtte azonban ahogy az énekben is énekeltük("Vedd számon az áldást s nézd meg egyenként...") csokorba szedtük mindazt, ami egyéni és közösségi életünk vonatkozásában is hálára indított a mi Istenünk iránt. A községünk polgármestere Beke László és a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke Szabó Ödön is közöttünk voltak és még ők is elmondták hogy miért hálásak az Úrnak ha vissza tekintenek az elmúlt esztendőre. Tripó testvér a Zsid.12:28-29 -"Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz." -alapján tanított és buzdított hálaadó életre. Hisszük hogy az Úr elfogadta a hálánkat és reméljük hogy az Úr kéréseinket is meghallgatja amikor azokért könyörögtünk akik még távol vannak az atyai háztól. Ámen! Úgy legyen!

Délután Ozsvát Miklós gyülekezeti pénztáros testvér sorolja éppen az anyagi javakat amelyekért ugyancsak hálát adtunkWatch live streaming video from erszollos at livestream.com

2011. október 13., csütörtök

BŰNRENDEZÉS - Hogyan?

A KCA által megrendezett találkozó egyik részében merült fel a címben említett kérdés egyik testvérünk elbeszélése nyomán. A történet a következő volt. Egy házaspár  megtért és készültek a bemerítésre azonban a feleség fontosnak tartotta még a bemerítés előtt bevallani a férjnek hogy korábban megcsalta. Ez annyira rosszul esett a férjnek hogy a hitében meggyengült(különben együtt vannak), és így mindkettejük esetében elmaradt a bemerítés. A lkp. testvér aki elmondta ezt az esetet megjegyezte hogy sajnálatos módon a feleség nem konzultált a lelkipásztorral a bűnrendezés előtt. Mire elhangzott egy olyan vélemény, hogy ilyen esetekben nagyon tapintatosnak kell lenni. Jobb ha a vétkező fél nem beszél arról amit az Úr már megbocsátott, mert az ilyen bűnvallással csak felbolygatja a másikat. Elég ha a lelkipásztor tud róla. Erre reagáltam én(Kajcza testvér még példával is alátámasztotta) úgy hogy mi van akkor ha utólag mégis kiderül a megcsalatás? Avagy nem fog akkor a hívő fél hitelessége megkérdőjeleződni? A kérdés nyitott maradt és elhatároztuk hogy a következő alkalmon erről, mármint a bűnrendezésről egy tanítást kell tartani. Addig itt a véleményeknél más is kifejtheti álláspontját ezzel kapcsolatban.
Személyes meggyőződésem a Biblia alapján, hogy minden esetben ha valaki ellen vétkeztünk azt nem csak Istennel, hanem az illetővel is rendezni kell. Amennyiben rajtunk áll természetesen... Férj feleség között különösen fontos hogy az egymás ellen elkövetett bűnök, legyenek kettejük között rendezve. Ugyanis nem a mély hallgatás tartja meg a házasságot vagy a testvéri békességet hanem az őszinte szeretet. Ezt egyébként a múlt rendszerben elkövetett "testvéri" árulás bűneire(a "megtért" besugókra nézve) is érvényesnek érzem. 

2011. október 11., kedd

A KCA munkatársaival

voltam együtt a tegnap este és a mai napon. (A KCA munkájáról itt lehet bővebben olvasni) A Szövetség képviseletében volt nekem ott szolgálatom a Mt. 18:15-20 alapján.
Kajcza János testvér beszámolóját hallgatjuk

2011. október 9., vasárnap

Lecsméren voltunk

ma délután az érszõllõsi fiatalokkal hálaadó napon. Este itthon pedig Nagyfauból voltak vendégeink.


2011. október 8., szombat

Gere Szabolcs emléknap volt ma

Nagyváradon, ahol befejeztük azt ami május 14-én abbamaradt. Közösségi sportnap volt melyen evangelizáló alkalomra is sor került. Ekkor bizonyságot tett az egyik fiatal(Gere János)is, aki a múltkori megrendítõ alkalom nyomán tért meg. Én a Jelenések könyvébõl szóltam a végsõ ítéletrõl.
Az emléktorna gyõztese a Gere fiúk csapata lett...

A Gere fiúk csapata (VIFI FC)
A Gere fiúk csapata az édesapával
ifj.Gere János bizonyságtétele
Giorgiov Adrián testvér köszönti az egybegyűlteket